Nieuwsbrief

Nieuwsbrief september 2017

 


Nieuws vanuit de afdeling


Algemene ledenvergadering 

Aan het einde van het jaarcongres op 21 september zal tussen 16.00 uur en 16.30 uur onze ALV plaatsvinden. We willen alle leden van harte uitnodigen om bij de ALV aanwezig te zijn om mee te denken over de toekomst van de PVK/POH en de afdeling.  

Vragen en antwoorden poh en pvh
 
Waarom is er naast de poh een pvh nodig in de huisartsenpraktijk?
Vorig jaar is door de werkgeversorganisaties (LHV en Ineen) definitief besloten de functiegroep poh te continueren. De NVvPO heeft zich altijd ingezet voor het behoud van de functie van poh, omdat dit voor patiënten met een chronische aandoening een onmisbare schakel is in de huisartsenpraktijk. Deze inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd in een nieuw geactualiseerd competentieprofiel poh 2017, dat tot stand is gekomen in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, beroepsverenigingen en samenwerkende hogescholen met projectbegeleiding van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.
De huisartsenzorg heeft daarnaast behoefte aan de functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg, omdat de complexiteit van de zorg toeneemt en daarmee ook de complexiteit van taken. Kern van de taak van de pvh is zorg te bieden aan verschillende patiënten groepen, waarbij specifieke verpleegkundige kennis en vaardigheden worden gevraagd.
Het is een keuze van de huisartsenpraktijk welke functie(s) ingezet word(t)en. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de huisarts (welke zorg wil de huisarts zelf bieden, welke draag hij/zij liever over), de patiëntenpopulatie en de lokale arbeidsmarkt. Lees verder
Bron: NVvPO 

Meeste V&VN-leden positief over nieuwe beroepsprofielen
Snel duidelijkheid nodig over overgangsregeling

Positieve reacties op de nieuwe beroepsprofielen, maar ook de dringende vraag om duidelijkheid over de overgangsregeling. Dat zijn – kort samengevat – de belangrijkste uitkomsten van de achterbanraadpleging van V&VN over de beroepsprofielen, waarop bijna duizend leden reageerden. Een overgrote meerderheid (76%) is positief over de nieuwe beroepsprofielen. V&VN heeft bij VWS nogmaals aangedrongen op een overgangsregeling. Lees verder


We zijn op zoek naar jou!


Vind je het leuk om mee te lezen met nieuw te ontwikkelen richtlijnen, dan zijn we op zoek naar jou.

Mocht je dit leuk lijken, stuur dan een mail naar info@pvkpoh.nl


Nieuws vanuit de setting


Setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

Taakherschikking in de ouderenzorg

Het eindrapport van het onderzoek ‘Taakherschikking in de ouderenzorg; kansen, belemmeringen en effecten’ is gepubliceerd. Dit onderzoek is met een subsidie uitgevoerd door RadboudUMC en de Hogeschool Arnhem/Nijmegen.
De aanleiding van dit onderzoek is gelegen in het feit dat het onduidelijk is op welke wijze taakherschikking in de ouderenzorg wordt vormgegeven, welke (medische) taken Physician Assistants en Verpleegkundig Specialisten en andere zorgprofessionals uitvoeren en wat de (ervaren) effecten van taakherschikking in de ouderenzorg zijn.
In dit rapport is de actuele situatie aan de hand van een literatuuronderzoek, interviews en het bestuderen van cases in kaart gebracht. Het laat zien dat taakherschikking binnen de ouderenzorg in Nederland nog in de kinderschoenen staat

Klik hier voor het gehele rapport

Wil je actief lid worden of heb je vragen of opmerkingen mail ons dan gerust. Voor de setting verpleeghuis: 
verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl
Voor de setting verstandelijk gehandicaptenzorg: 
verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl


Nieuws


Nieuwste editie NANDA verschenen

Nieuwe én vervallen verpleegkundige diagnoses. De elfde editie van de NANDA is verschenen.
De nieuwste editie van de NANDA International ‘Nursing Diagnoses, Definitions and Classification 2018-2020’ bevat aanpassingen die gebaseerd zijn op de meest actuele verplegingswetenschappelijke inzichten. Verpleegkundigen van over de hele wereld hebben de nieuwste evidence ingediend, beoordeeld en oude bevindingen herzien. Binnen NANDA International is ook een Nederlandse vertegenwoordiging actief, die de wijzigingen heeft beoordeeld. Lees verder

Nieuwe editie Artsenwijzer Die¨tetiek online

Voeding speelt een rol bij gezondheid en bij ziekte. Dat is bekend. Maar het exacte ‘hoe’ en ‘wat’ is voor veel mensen onduidelijk. Ook artsen ervaren dat hun kennis op het gebied van voeding ontoereikend is. Maar ze weten vaak niet goed wie of wat ze moeten raadplegen over de rol van voeding in het ziektebeeld van hun patie¨nten. De online Artsenwijzer Die¨tetiek biedt uitkomst. Vanaf 19 september online op www.artsenwijzerdietetiek.nl  

Oproep deelnemers PAMA-project Universiteit Maastricht

Vanuit de afdeling Gezondheidsbevordering van de Universiteit van Maastricht zijn wij op zoek naar deelnemers voor het PAMA-project. Het PAMA-project is gericht op het opzetten van een nieuw hulpmiddel binnen de bestaande stoppen-met-roken werkzaamheden. Ons doel is om een integraal programma te ontwikkelen om rokers de mogelijkheid te geven om, uit bestaande methoden, te kiezen voor een bij hen passende effectief bewezen stoppen-met-roken methode. 
Voor het eerste gedeelte van het onderzoek zijn wij op zoek naar huisartsen en praktijkondersteuners uit heel Nederland om op deze manier een inventarisatie te maken van de huidige situatie met betrekking tot het geven van stoppen-met-roken begeleiding. Om dit te kunnen doen zouden wij graag voor de eerste studie interviews houden met 5 huisartsen en 15 praktijkondersteuners die actief rokers begeleiden bij hun stoppoging. Het interview kan zowel face-to-face als telefonisch of via skype worden afgenomen en zal ongeveer 15-20 minuten duren.                                                                                                           Verder zijn wij voor de tweede studie op zoek naar een groep van in totaal 50 deelnemers uit heel Nederland, bestaande uit huisartsen, praktijkondersteuners en onderzoekers/experts op het gebied van stoppen met roken. Deze 50 deelnemers zullen een korte vragenlijst ontvangen over stoppen met roken interventies en de nodige ondersteuning en training van zorgprofessionals.
Heeft u interesse om deel te nemen aan het interview of de vragenlijst? Of wilt u graag meer informatie? Dan kunt u een e-mail sturen naar m.vanlierop@maastrichtuniversity.nl met uw eventuele voorkeur en met een telefoonnummer en/of e-mail adres waarop wij u kunnen bereiken.

Seksualiteit bespreekbaar maken vanuit het Rutgers kenniscentrum seksualiteit
 
Mensen kunnen in elke levensfase kampen met vragen en problemen op seksueel gebied. Soms hebben mensen seksuele problemen als gevolg van een chronische ziekte of medicijngebruik. Hoe ga je als praktijkondersteuner hierover het gesprek aan? Ga naar https://www.seksindepraktijk.nl/werkterreinen/huisartsenpraktijk/voor-praktijkondersteuners-en-praktijkverpleegkundigen of bekijk dit filmpje: https://www.youtube.com/watch?v=FV_dqNqFcaA.

Wat is normaal en wat is uitzonderlijk seksueel gedrag?
 Om dit te kunnen beoordelen is het belangrijk om te weten hoe de gemiddelde seksuele ontwikkeling er uitziet. Kennis van de seksuele levensloop geeft u aanknopingspunten voor adequate ondersteuning. Bekijk de seksuele levensloop van geboorte tot hoge leeftijd: https://www.seksindepraktijk.nl/themas/de-seksuele-levensloop

Klik hier voor meer nieuwsbrieven