Nieuwsbrief

Nieuwsbrief juni 2017


Nieuws vanuit de afdeling


Jaarverslag 2016 

Met trots presenteren wij het jaarverslag van de afdeling. Wil je weten waar we als afdeling afgelopen jaar mee bezig zijn geweest? Klik dan hier om het jaarverslag te lezen.

Nieuw competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg van kracht

Op 20 april 2017 is het nieuwe competentieprofiel praktijkondersteuner huisartsenzorg (POH) vastgesteld. De functie van POH is van belang voor de huisartsenzorg en groeit zo mee met de veranderende eisen. Het profiel is vastgesteld door NVvPO, V&VN, NVDA, CNV Zorg & Welzijn, FNV Zorg & Welzijn, Samenwerkende Hogescholen, LHV, NHG en InEen. Dit geactualiseerde profiel vloeit voort uit het convenant dat genoemde partijen begin 2016 met elkaar sloten. Het bevat afspraken over de positie en ontwikkeling van de POH-functie in de huisartsenzorg. Lees verder

Principe akkoord CAO huisartsenzorg 

Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden. Lees verder

Landelijke Eerstelijns Samenwerkings Afspraak Zorg voor kwetsbare ouderen 

De LESA Zorg voor kwetsbare ouderen beoogt de verdeling van taken tussen en verantwoordelijkheden van huisarts (praktijkverpleegkundige/-ondersteuner) en wijkverpleegkundige vast te leggen en daardoor de samenwerking te optimaliseren. Het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) en Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) namen het initiatief voor deze LESA in het kader van het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). De specialist ouderengeneeskunde vult de huisartsenzorg voor ouderen in de eerste lijn aan, en ondersteunt en versterkt deze. Ook de zorg van de verpleegkundige en die van de sociaal werker overlappen regelmatig. Daarom zijn vertegenwoordigers van deze beroepsgroepen in de werkgroep opgenomen.

Klik hier voor de LESA 

Mijn Diabetes Profiel Studie: online zelfmanagement ondersteuning voor mensen met type 2 diabetes

Mijn Diabetes Profiel (MDP) is een online zelfmanagement ondersteuningsprogramma voor mensen met type 2 diabetes. Therapietrouw wordt tweemaal (bij start en na 6 maanden) in kaart gebracht: de huidige leefstijl (voedings- en bewegingsgedrag), medicatietrouw en rookstatus. Tussentijds krijgen deelnemers uitgebreid persoonlijk advies om deze gedragingen te verbeteren via wetenschappelijk onderbouwde video- en visueel ondersteunde adviezen. Deelnemers kunnen doelen stellen, overzichtelijk hun eigen waardes bijhouden, leren hun consult goed voor te bereiden en actief bezig te zijn met hun diabetes en de behandeling daarvan. Deelnemers worden geworven via huisartsenpraktijken, om precies te zijn via praktijkondersteuners. Wij zijn op zoek naar praktijkondersteuners die ca. 10 mensen met type 2 diabetes willen werven en aanmelden in het programma. Het werven en aanmelden van één deelnemer duurt ca. 3 minuten. Daarna gaat uw patiënt onafhankelijk van u aan de slag binnen het Mijn Diabetes Profiel programma. Van de activiteiten van uw deelnemers in MDP, zal voor u een overzichtelijk rapport worden gegenereerd. Deze terugkoppeling kunt u, indien gewenst, gebruiken in uw consult.  Voor het werven van deze 10 mensen per praktijkondersteuner is tijd vanaf september 2017 tot eind december 2017. Het zal u in deze 4 maanden in totaal ca. 1-1.5 uur tijd kosten, maar daarbij ook meer therapietrouwe en betrokken patiënten opleveren. Startdatum: 1 september.
Aanmelden voor de MDP studie of info via:  info@mijndiabetesprofiel.nl of via 043-3882379 (Stan Vluggen). 
 


We zijn op zoek naar jou!


Vind je het leuk om mee te lezen met nieuw te ontwikkelen richtlijnen, dan zijn we op zoek naar jou. Mocht je dit leuk lijken, stuur dan een mail naar info@pvkpoh.nl 


Nieuws vanuit de setting


Setting Verstandelijk Gehandicaptenzorg en Verpleeghuiszorg

De GGD-Appstore met gezondheidsapps

Volgens diverse schattingen zijn er wereldwijd zo’n 100.000 apps die beweren je gezondheid te bevorderen. En dat aantal groeit nog dagelijks. Maar wat zijn nu de juiste? De GGD komt nu met een appstore met gezonde apps: de GGD-Appstore. De eerste onvervalste onafhankelijke publieke appstore met apps voor jouw gezondheid!

Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022

Aanbieders van gehandicaptenzorg werken vanaf 2017 met het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2017-2022. Gedurende het jaar 2016 hebben 24 grote en kleine zorgaanbieders verspreid over heel Nederland het kwaliteitskader uitgeprobeerd in proeftuinprojecten. De hele sector kan nu gebruik maken van de resultaten die zijn bereikt en de ervaringen die zijn opgedaan. De opbrengst is ondergebracht in verschillende toolkits, die op deze website zijn te vinden. Lees verder

Wil je actief lid worden of heb je vragen of opmerkingen mail ons dan gerust. Voor de setting verpleeghuis: 
verpleeghuiszorg.pvkpoh@venvn.nl
Voor de setting verstandelijk gehandicaptenzorg: 
verstandelijkgehandicaptenzorg.pvk@venvn.nl


Nieuws


Op 31 mei was het Wereld Niet Roken Dag 

Deze dag is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) in het leven geroepen om aandacht te vragen voor de gevaren van roken. Jaarlijks sterven er wereldwijd veel mensen aan de gevolgen van roken maar ook meerokers zijn niet veilig.  ZonMw laat onderzoek doen naar verschillende aspecten van roken zoals preventie van roken op school, stoppen met roken of hoe ons brein reageert op nicotine. Lees hier meer over de onderzoeken van ZonMW

Zorgakkoord huisartsen en multidisciplinaire zorg

Het budget voor huisartsenzorg mag in 2018 met 2,5% groeien. Patiënten, huisartsen, eerstelijns zorgverleners en zorgverzekeraars hebben hierover een zorgakkoord gesloten met Minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport). Het akkoord gaat over de huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn, zoals voor diabetes en COPD. Dit akkoord sluit aan op het eerdere akkoord voor 2014 -2017 waarin ook een groei van 2,5% was afgesproken. In 2018 komt het beschikbare budget daarmee op ongeveer 3,5 miljard. Alle partijen hebben vanmiddag in Den Haag hun definitieve handtekening gezet. Lees verder

55-plussers vaak onbekend met nadelige gevolgen alcoholgebruik 

In de groep 55-70 jarigen komt matig en overmatig alcoholgebruik veel voor in vergelijking met jongere volwassenen. Over het algemeen gaan 55-plussers met het ouder worden minder drinken, maar het tegenovergestelde gebeurt bij 55-plussers die al overmatig drinken. Zij gaan met het ouder worden juist meer drinken. Een groot deel van de 55-plussers lijkt zich niet bewust van de nadelige gevolgen van alcoholgebruik voor hun gezondheid. Lees verder

Klik hier voor meer nieuwsbrieven