11-09-2017: Vragen en antwoorden poh en pvh

Waarom is er naast de poh een pvh nodig in de huisartsenpraktijk?

Vorig jaar is door de werkgeversorganisaties (LHV en Ineen) definitief besloten de functiegroep poh te continueren. De NVvPO heeft zich altijd ingezet voor het behoud van de functie van poh, omdat dit voor patiënten met een chronische aandoening een onmisbare schakel is in de huisartsenpraktijk. Deze inspanningen hebben uiteindelijk geresulteerd in een nieuw geactualiseerd competentieprofiel poh 2017, dat tot stand is gekomen in overleg met werkgevers- en werknemersorganisaties, beroepsverenigingen en samenwerkende hogescholen met projectbegeleiding van de Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg.

De huisartsenzorg heeft daarnaast behoefte aan de functie van praktijkverpleegkundige huisartsenzorg, omdat de complexiteit van de zorg toeneemt en daarmee ook de complexiteit van taken. Kern van de taak van de pvh is zorg te bieden aan verschillende patiënten groepen, waarbij specifieke verpleegkundige kennis en vaardigheden worden gevraagd.

Het is een keuze van de huisartsenpraktijk welke functie(s) ingezet word(t)en. Dit is afhankelijk van de voorkeur van de huisarts (welke zorg wil de huisarts zelf bieden, welke draag hij/zij liever over), de patiëntenpopulatie en de lokale arbeidsmarkt.

Wat is het verschil tussen een poh en een pvh? 

De POH houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie bij specifieke groepen patiënten, in het bijzonder die met chronische aandoeningen. De POH leert de patiënt omgaan met zijn beperkingen, stimuleert de zelfredzaamheid en een gezonde leefstijl. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners. 

De PVH zal patiënten begeleiden die een combinatie van problemen hebben, zoals cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, twee of meerdere chronische ziekten tegelijk, psychosociale problematiek of zitten in een maatschappelijk isolement. Ook de niet-geprotocolleerde zorg zal tot de werkzaamheden van de pvh gaan behoren. Andere aandachtsgebieden van de PVH zijn de oncologische nazorg en de palliatieve zorg. Als basis voor de functie van pvh is de hbo-opleiding verpleegkundige gekozen, omdat dit een brede, generalistische opleiding is en in de Wet Beroepen Individuele Gezondheidszorg (Wet BIG) is vastgelegd wat het deskundigheidsgebied van de verpleegkundige is.

Uit het competentieprofiel van de praktijkverpleegkundige uit 2014 blijkt dat de pvh meerdere patiëntengroepen met gedifferentieerde zorgvragen zal gaan ondersteunen en begeleiden. De toekomstige praktijkverpleegkundige huisartsenzorg zal dus een breder takenpakket krijgen dan de praktijkondersteuner heeft. Dit vraagt verpleegkundige competenties van de pvh, zoals o.a. klinisch redeneren en het stellen van een verpleegkundige diagnose. Voorts wordt van de pvh meer theoretische kennis verwacht ten aanzien van evidence based medicine en evidence based pracise en kan het doen van wetenschappelijk onderzoek onderdeel uitmaken van de werkzaamheden van de pvh.

Ik ben poh-er met verpleegkundige achtergrond en ben al praktijkverpleegkundige huisartsenzorg

Veel verpleegkundigen die aangesteld zijn als poh hebben, noemen zich praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. De NVvPO begrijpt dat mensen dit graag op deze wijze naar buiten toe communiceren om recht te doen aan hun verpleegkundige titel.  Het is echter een misverstand dat je als poh met een verpleegkundige vooropleiding al praktijkverpleegkundige huisartsenzorg bent. Er zijn immers nog geen PVH’s opgeleid, die werken volgens het competentieprofiel pvh 2014/Bachelor Nursing 2020. Een aantal opleidingsinstituten wekken op hun website wel de indruk dat je je daar kunt bijscholen tot praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. Dat is niet correct. De eerste PVH’s stromen vanaf 2020-2021 uit naar de huisartsenpraktijk.

Het competentieprofiel van de PVH uit 2014 wordt op dit moment geactualiseerd. Dit wordt gedaan door de organisaties die het competentieprofiel van de poh in 2017 hebben opgesteld. En door deze groep wordt tevens onderzocht welk opleidingstraject ontwikkeld dient te worden voor de huidige poh-ers met verpleegkundige vooropleiding om zich te laten bijscholen tot praktijkverpleegkundige huisartsenzorg. Indien hierover meer duidelijkheid bestaat, wordt dit gecommuniceerd via de website en de nieuwsbrief van de NVvPO en het SSFH.

Kan ik als poh-er met doktersassistentenopleiding of met een andere opleidingsachtergrond PVH worden?

Poh’s met een andere vooropleiding dan verpleegkundige kunnen zich ontwikkelen tot PVH door het volgen van een HBO-V opleiding tot verpleegkundige en afhankelijk van de programmering van de hogeschool, met specifieke keuzevakken of een kopstudie PVH of extra modulen. De opleiding HBO-V is nodig, omdat ‘ verpleegkundige’ een beschermde titel is met BIG registratie.

Ik ben nu poh-er en wil dat blijven. Moet ik nu toch de opleiding tot pvh gaan volgen?

De poh die poh wil blijven- en die voornamelijk geprotocolleerde gedelegeerde taken uitvoert - kan binnen de huisartsenzorg zijn/haar functie blijven uitoefenen.

Zoals het er nu naar uit ziet, zal in de huisartsenzorg ook in de toekomst de vraag naar praktijkondersteuners blijven bestaan. Het NIVEL geeft in haar rapport aan dat de groei van poh nog niet lijkt te stoppen[1]. Ze houden rekening met een scenario waarbij huisartsen meer ondersteuners in dienst zullen nemen, zeker als de zorgvraag blijft stijgen. De behoefte aan poh-ers op de arbeidsmarkt zal toenemen, omdat ongeveer de helft van degenen die de functie uitoefenen 50 jaar of ouder is en zullen gaan uitstromen de komende jaren[2]. Daarnaast is er de komende jaren nog minimale beschikbaarheid van afgestudeerde pvh-ers.

Bron: NVvPO


[1] Praktijkondersteuners in beeld, NIVEL 2016.

[2] Dit blijkt uit benchmarkgegevens van PGGM.

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.