Nieuws

04-07-2019: Debat Tweede Kamer over Nationaal Preventieakkoord verplaatst

Vanmiddag (4 juli, 14.15 uur) zou de Tweede Kamer een plenair debat voeren over het Nationaal Preventieakkoord. Helaas is – ook tot teleurstelling van de preventiewoordvoerders – op het laatste moment besloten om het debat niet door te laten gaan. Het is de laatste week voor het zomerreces van de Tweede Kamer. Dan is de druk op de Kameragenda altijd erg hoog. Het debat over het Klimaatakkoord heeft voorrang gekregen. Er bleek in de Kamer onvoldoende steun om het plenaire debat om te zetten naar een commissievergadering (in de vorm van een Algemeen Overleg). Verschillende partijen gaven aan dat zij het debat te belangrijk vinden om het in een kleine commissiezaal te houden. Dat laat wel zien dat ook dit onderwerp leeft en dat is mooi!

Toch vinden we het jammer dat het debat over het Preventieakkoord nu over het zomerreces wordt getild. De Tweede Kamer is van mening is dat er geen onomkeerbare stappen mogen worden genomen ten aanzien van de wettelijke maatregelen uit het akkoord, totdat dit overkoepelende debat heeft plaatsgevonden. Hierdoor komen de deadlines van bepaalde afspraken onder druk te staan. Zo is inmiddels duidelijk dat het uitstalverbod voor supermarkten niet, zoals volgens planning, per 1 januari 2020 kan worden ingevoerd, maar per 1 juli 2020. Voor de voortgang van de andere maatregelen (zoals de substantiële accijnsverhoging, per 1 april 2020; neutrale verpakkingen, per 1 juli 2020; en rookvrije schoolterreinen, per 1 augustus 2020) is het belangrijk dat het debat zo snel mogelijk na het zomerreces plaatsvindt. Daar wordt nu op ingezet.

De afgelopen periode is door veel partijen hard gewerkt om te komen tot een mooie uitkomst van het debat. Daar hadden we ook vertrouwen in. In de media was er de afgelopen weken veel aandacht voor het grote draagvlak voor een Rookvrije Generatie en het belang van de afspraken uit het Preventieakkoord. Zo sloeg deze week een grote groep artsen alarm. Deze artsen gaven hun medisch advies aan de leden van de Tweede Kamer: “Steun het Preventieakkoord en neem de leiding in de uitvoering ervan. Breng zo snel en stevig mogelijk de verkoop van tabak omlaag en de prijs omhoog.” Ook achter de schermen was alles in werking gezet. Er zijn veel gesprekken gevoerd met Kamerleden en aan het begin van deze week deden de ondertekenaars van het deelakkoord roken gezamenlijk nog een dringend beroep op de Kamer om steun uit te spreken voor het gehele deelakkoord roken en om in te stemmen met (een spoedige invoering van) álle wettelijke maatregelen die hierin zijn opgenomen. 

Het verschuiven van het debat is dus even slikken, maar zeker geen reden om de moed er niet in te houden. We blijven met volle kracht vooruit gaan. Er is ontzettend veel urgentiebesef en positieve energie om te komen tot een Rookvrije Generatie. Het is belangrijk dat we die energie ook in de zomerperiode volop blijven uitstralen, op weg naar alsnog een succesvolle uitkomst van het debat na de zomer. De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft gisteren de nadrukkelijke wens uitgesproken om het debat snel na het zomerreces (waarschijnlijk in de eerste twee weken van september) te laten plaatsvinden. We houden u op de hoogte en blijven graag samen met u optrekken. 
 

Bron: Alliantie Nederland Rookvrij

13-06-2019: Nieuwe handreiking voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis

Ook zeer kwetsbare ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Dertien landelijke partijen waaronder de LHV publiceren ter ondersteuning de nieuwe handreiking Kwetsbare ouderen thuis.

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ (externe link) bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Bruikbare ideeën en handvatten

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • Individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  • Lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  • Landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

De handreiking is een dynamisch document. Een redactieraad vanuit de dertien landelijke partijen zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt.

Actuele inzichten

Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben in de handreiking, gebaseerd op de ‘Handreiking Kwetsbare Ouderen’ van Vilans uit 2014, actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz. De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis.

download hier de handreiking

 

07-06-2019: Alliantie Nederland Rookvrij

Afgelopen maand is weer een aantal gemeenten aangesloten bij de Alliantie. We mogen de gemeenten Amstelveen, Oldebroek en Berg en Dal verwelkomen. De gemeente Oldebroek pakt het stapsgewijs aan, over een periode van vier jaar. Eerst alle gemeentelijke gebouwen, om daarmee ook het goede voorbeeld te geven. Daarna gaat de gemeente in gesprek met de vertegenwoordigers van dorpshuizen en sportaccommodaties, vervolgens partners zoals (sport)verenigingen, scholen en horeca.
Gemeente Amstelveen ontving de voorzitter van de ANR, Floris Italianer. Hij ondertekende samen met de wethouder en in het bijzijn van de kinderburgemeester de partnerovereenkomst. Op dit moment zijn zo’n 85 gemeenten actief op het gebied van de Rookvrije Generatie. Daarvan zijn 28 gemeenten partner van de ANR. Het aantal gemeenten dat actief is groeit gestaag door.

bron: ANL

31-05-2019: INTERNATIONALE ERKENNING VOOR ALLIANTIE NEDERLAND ROOKVRIJ EN ROOKVRIJE GENERATIE DOOR WHO

De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) kent dit jaar in Brussel op 11 juni een ‘World No Tobacco Award’ toe aan de Alliantie Nederland Rookvrij (ANR), de samenwerking tussen  gezondheidsfondsen Hartstichting, KWF Kankerbestrijding en Longfonds en bijna 160 partners. De Alliantie krijgt deze prestigieuze en internationale erkenning voor de bijzondere prestaties, die het tabaksgebruik helpen terugdringen en het tabaksontmoedigingsbeleid bevorderen. De Wereldgezondheidsorganisatie spreekt in het bijzonder haar waardering uit voor de beweging, die in gang is gezet met de Rookvrije Generatie.

“Met de Rookvrije Generatie heeft de Alliantie Nederland Rookvrij leiderschap getoond om de volksgezondheid te beschermen, door implementatie van tabaksontmoedigingsbeleid te versnellen. Ze hebben bijgedragen aan een herdefiniëring van tabaksontmoediging, door de focus te verleggen naar het beschermen van kinderen”, aldus de Wereldgezondheidsorganisatie. “Het draagvlak is toegenomen, cruciale stakeholders zijn zich gaan mengen in de strijd en er is een maatschappelijk beweging ontstaan.”

Beweging leidt tot resultaten

Dankzij deze beweging zijn inmiddels 1000 sportclubs rookvrij, voert bijna een kwart van alle gemeenten beleid om te komen tot een Rookvrije Generatie en hebben diverse bedrijven besloten te stoppen met de verkoop van tabak. Het realiseren van een Rookvrije Generatie in 2040, is een essentiële ambitie van het Nationaal Preventieakkoord. Dit Preventieakkoord beschrijft diverse overheidsmaatregelen, zoals een flinke accijnsverhoging, een uitstalverbod en neutrale verpakkingen.

Steeds meer plekken rookvrij

Het wordt in Nederland hierdoor steeds normaler, dat kinderen opgroeien in een omgeving die vrij is van rook en van verleidingen om te gaan roken. “En daar willen steeds meer mensen en organisaties een bijdrage aan leveren. Iedere dag komen er weer nieuwe initiatieven bij, om plekken rookvrij te maken. De samenleving vraagt daar om. En ook in de politiek is er steeds meer steun voor tabaksontmoediging en maatregelen om te voorkomen dat kinderen beginnen met roken. Het opnemen door de huidige regering van de Rookvrije Generatie in het regeerakkoord, is daarin een belangrijk kantelpunt geweest”, zegt Floris Italianer, directeur van de Hartstichting en voorzitter van de Alliantie. “We zijn er bijzonder trots op, dat dit veranderende landschap ook internationaal opgemerkt wordt en hopen hiermee andere landen te inspireren.”

Gezamenlijk doel

Bij de start van de Rookvrije Generatie, in 2015, was het tabaksontmoedigingsbeleid in Nederland helemaal vastgelopen en een gepolariseerd, verdeeld en politiek gevoelig dossier. Niemand wilde zijn of haar handen hier aan branden. Italianer: “Door in te zetten op het creëren van maatschappelijk en politiek draagvlak en duidelijk te maken dat ons gezamenlijke doel een Rookvrije Generatie is, kwam er weer beweging in het dossier, zowel onder maatschappelijk partijen als in de politiek. Een beweging die op dit moment niet meer te stoppen lijkt.”

Over de award

De award wordt ieder jaar uitgereikt rond 31 mei, World No Tobacco Day (WNTD). De WHO erkent individuen en organisaties over de hele wereld voor hun inzet en resultaten in tabaksontmoediging. Met het winnen van deze WHO award bevinden we ons in het illustere lijstje van eerdere winnaars zoals de British Heart Foundation, Dr James Reilly, ex-Minister of Health, Republic of Ireland en ASH Schotland. Andere winnaars zijn hier te vinden: www.who.int/tobacco/wntd/awards-2019/en/

16-05-2019: Lokale netwerken ouderenzorg aan de slag met LZO-subsidie

Deze week starten de eerste projecten in de lokale ouderenzorg vanuit de subsidieregeling ‘Lokale netwerken samenhangende ouderenzorg’ van het programma Langdurige Zorg en Ondersteuning (LZO) van ZonMw.

De subsidie is bedoeld voor netwerken die ouderen helpen met de juiste ondersteuning en zorg, zodat zij langer thuis kunnen blijven wonen. In totaal ontvingen 27 netwerken, verspreid over het land, de subsidie. De eerste projecten gaan nu aan de slag. Het is deel van de eerste fase van het subsidietraject, de ontwikkelfase.

In die fase kijken de netwerken met een externe adviseur hoe ze hun aanbod zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten bij de behoeften en wensen van de ouderen in hun werkgebied. Een netwerk moet in ieder geval huisartsenzorg en wijkverpleegkundige zorg bieden en verder werken aan uitbreiding naar welzijn en ondersteuning. De plan van aanpak uit deze eerste fase kan worden ingezet bij de aanvragen van een uitwerkingssubsidie, de tweede fase.

Bron: Skipr

Klik hier voor meer nieuwsberichten