Nieuws

13-11-2019: Verzoek deelname V&VN in klankbordgroep leidraad Cultuurspecifieke Zorg

Het NOOM dient bij deze een verzoek in bij de V&VN, waarin we vragen om deelname vanuit V&VN aan de klankbordgroep in het project waarin een leidraad Cultuurspecifieke Zorg in opdracht van het Ministerie van VWS wordt ontwikkeld.Omdat we de eerste reacties over de leidraad bij de oudere migranten zelf op wilden halen, heeft het even geduurd voordat we dit verzoek bij u neerleggen.

Met de uitkomsten van de verschillende gesprekken, hopen we wat specifieker aan te kunnen geven wat we vragen van de deelnemende professionals van V&VN.

De leidraad richt zich met name op de intramurale zorg. Er blijken nog te weinig verpleeghuizen te zijn met een aanbod dat aansluit bij de zorgvragen van ouderen met een migratieachtergrond. Nu zijn er een aantal cultuurspecifieke huizen, een aantal huizen waar een afdeling of afdelingen zijn voor migranten ouderen. Maar er zullen vooral huizen zijn waar maar een paar ouderen met een migratieachtergrond wonen. Hoe kunnen we tot een leidraad komen die voor alle drie de situaties handvatten biedt die realistisch uit te voeren zijn? Daarover zouden we graag de inbreng zien van V&VN.

Intussen weten we ook dat het traject van thuis naar het verpleeghuis bij oudere migranten tot nu eerder moeizaam en met veel problemen gaat, dan dat het in overleg en goed voorbereid gaat. Over dit traject, een zogenaamde warme overdracht van thuiszorg naar verpleeghuiszorg, zouden we graag ervaringen van de wijkverpleging willen horen. Daarmee kunnen we kijken wat er in de leidraad aan handvatten meegenomen kan worden om de zorg van thuis naar het verpleeghuis beter te laten verlopen. Het Ministerie heeft vanaf het begin al aangegeven hier erg in geïnteresseerd te zijn.

Tevens kan in de klankbordgroep wellicht gekeken worden naar verwijzing of mogelijke aansluiting op bestaande richtlijnen. Deze leidraad gaat deel uitmaken van het programma Thuis in het Verpleeghuis.

De bedoeling is dat voor het einde van het jaar de klankbordgroep bij elkaar komt. De stuurgroep komt 21 november bijeen. In 2020 schat ik in dat de klankbordgroep maximaal 4 keer een ochtend of middag bij elkaar komt in Utrecht. (Het NOOM kantoor bevindt zich aan de Catharijnesingel 49, bij het Centraal Station). April 2021 moet de leidraad klaar zijn. Vacatiegeld is bespreekbaar, reiskostenvergoeding vanzelfsprekend.

reageren kan tot uiterlijk 18 november via secretariaat.pvkpoh@venvn.nl

18-09-2019: ‘PRISMA: erkend als Goed onderbouwde leefstijl interventie door RIVM.’

PRISMA LEEFSTIJLINTERVENTIE ONTWIKKELT ZICH IN DE BREEDTE
ÉÉN METHODIEK INZETBAAR VOOR ALLE LEEFSTIJLGERELATEERDE DOELGROEPEN

PRISMA diabetes en PRISMA preventie diabetes van Amsterdam UMC zijn officieel erkend als ‘Goed onderbouwde leefstijlinterventies’ door het RIVM. PRISMA is bekend als groepseducatie programma voor mensen met diabetes type 2. Inmiddels is het programma doorontwikkeld voor gebruik bij preventie en behandeling voor meerdere leefstijlgerelateerde aandoeningen. Dit in aansluiting op maatschappelijke ontwikkelingen en op verzoek van de praktijk.

Ruim 12 jaar geleden ontwikkelde en implementeerde het Diabetescentrum van Amsterdam UMC, locatie VUmc dit groepseducatieprogramma voor mensen met diabetes type 2. Het is een Nederlandse bewerking van het in Engeland effectief gebleken DESMOND programma. De gedragstheorieën zijn volgens het RIVM ‘overzichtelijk uitgewerkt in een mooie compacte interventie.’

Er zijn momenteel meer dan 30 instellingen die PRISMA aanbieden. Dit zijn grote zorggroepen maar ook kleinere huisartsenpraktijken, ziekenhuizen en thuiszorginstellingen. Ook op Aruba wordt PRISMA geïmplementeerd.

In Nederland hebben bijna 1,2 miljoen mensen diabetes en 750.000 mensen hebben een verhoogd risico op het krijgen van diabetes. Ruim 1,6 miljoen Nederlanders hebben hart- en vaatziekten. Geschat wordt dat leververvetting bij ongeveer 20% van de Nederlandse bevolking voorkomt. Bij mensen met obesitas heeft ongeveer 90% leververvetting.

PRISMA is een compacte leefstijlinterventie, die wordt gegeven in groepsverband. Doel is deelnemers in twee dagdelen en onder begeleiding van twee professionals alle kennis en kunde bijbrengen die nodig is om de eigen ziekte (of de verhoogde kans daarop) te begrijpen en er zelf mee aan de slag te kunnen gaan. De deelnemer kan met de opgedane kennis zelf weloverwogen keuzes maken over de eigen leefstijl en omgang met (het verhoogde kans op) de ziekte. De cursussen worden gegeven door speciaal getrainde verpleegkundigen, praktijkondersteuners, artsen, diëtisten, fysiotherapeuten of psychologen.

Inmiddels is PRISMA beschikbaar voor preventie van hart- en vaatziekten en hart- en vaatziekten. PRISMA vetleverziekten draait momenteel als pilot bij Amsterdam UMC en is gericht op mensen met leververvetting (NASH/NAFLD). PRISMA gender gezonde leefstijl is in ontwikkeling bij Amsterdam UMC en gericht op mensen met overgewicht die een gendertransitie ondergaan.

Zorgverleners en instellingen die PRISMA willen implementeren als onderdeel van hun zorg kunnen de tweedaagse PRISMA train-de-trainercursus volgen. Hierna is het mogelijk alle beschikbare PRISMA cursussen te geven.

Wil je als zorgverlener of instelling meer weten over PRISMA?

Neem dan contact op met Sabine de Groot (projectleider PRISMA) of Suzanne Bader (ontwikkeling en training PRISMA).

De eerstvolgende PRISMA train-de-trainer cursus is op maandag 30 september en 7 oktober in Amsterdam UMC (locatie VUmc). De volgende cursus in gepland begin 2020.

27-07-2019: Bruins neemt meer tijd voor wet BIG II

Minister Bruno Bruins van VWS gaat het wetsvoorstel BIG II pas na de zomer indienen bij de Tweede Kamer. Hij gunt veldpartijen meer tijd om de onrust weg te nemen over de introductie van de functie regieverpleegkundige.

Rond het wetsvoorstel BIG II is de afgelopen weken veel onrust ontstaan in de wereld van verpleegkundigen. De Wet BIG (Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg) regelt de introductie van de regieverpleegkundige, die zich als enige met de complexe zorg mag bezighouden. Daarmee wordt het verschil tussen mbo- en hbo-opgeleide verpleegkundigen formeel. Hierover is begin juni een overgangsregeling afgesproken. Maar die leidde al snel tot een storm van kritiek onder verpleegkundigen. Zij moeten verplicht op herscholing en voelen zich onvoldoende erkend in hun werkervaring. Het Actiecomité ‘Wet BIG II in de overgang’ heeft naar eigen zeggen inmiddels meer dan 60.000 steunbetuigingen. Tegenstanders van de regeling zijn actief op sociale media.

Bruins betreurt onrust

Minister Bruins betreurt de ontstane onrust, schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Daarom zal hij het wetsvoorstel BIG II niet direct na de zomer indienen bij de Kamer. Hij gunt de beroepsorganisatie voor verpleegkundigen en verzorgenden (V&VN), werkgevers en vakbonden meer tijd om de onrust weg te nemen. Zij zullen de komende weken onderhandelen over aanpassing van de overgangsregeling. Bruins faciliteert dat overleg met een onafhankelijke voorzitter. Hij wil het resultaat van dat overleg afwachten. Hij is bereid te luisteren naar ‘een aanvullend of verbeterd advies inzake de overgangsregeling, mits alle partijen daar gezamenlijk volledig achterstaan’.

V&VN: pas op de plaats

V&VN-directeur Sona Kersten wil pas op de plaats maken met BIG II en de komende weken het vertrouwen terugwinnen van haar achterban. ‘Veel collega’s vinden het onverteerbaar dat hun jarenlange ervaring niet wordt erkend, maar certificaten en diploma’s wel. Dat doet iets met het draagvlak’, schrijft Kersten in een openbare brief op de V&VN-website aan haar leden. ‘Daarom willen we nu een pas op de plaats maken. Ik heb het ministerie van VWS hierover geïnformeerd. Het vertrouwen moet hersteld worden om samen verder te kunnen. Er moet draagvlak zijn.’

Peiling

V&VN wil de komende weken in gesprek met werkgevers, ministerie, bonden en opleiders om het vertrouwen te herstellen. De beroepsorganisatie wil de komende weken bijeenkomsten organiseren waarbij verpleegkundigen met alle partijen in gesprek kunnen. ‘We zullen het resultaat van deze gesprekken in een peiling aan onze leden voorleggen. Jullie hebben het laatste woord’, schrijft Kersten.

Bron: Skipr

04-07-2019: Debat Tweede Kamer over Nationaal Preventieakkoord verplaatst

Vanmiddag (4 juli, 14.15 uur) zou de Tweede Kamer een plenair debat voeren over het Nationaal Preventieakkoord. Helaas is – ook tot teleurstelling van de preventiewoordvoerders – op het laatste moment besloten om het debat niet door te laten gaan. Het is de laatste week voor het zomerreces van de Tweede Kamer. Dan is de druk op de Kameragenda altijd erg hoog. Het debat over het Klimaatakkoord heeft voorrang gekregen. Er bleek in de Kamer onvoldoende steun om het plenaire debat om te zetten naar een commissievergadering (in de vorm van een Algemeen Overleg). Verschillende partijen gaven aan dat zij het debat te belangrijk vinden om het in een kleine commissiezaal te houden. Dat laat wel zien dat ook dit onderwerp leeft en dat is mooi!

Toch vinden we het jammer dat het debat over het Preventieakkoord nu over het zomerreces wordt getild. De Tweede Kamer is van mening is dat er geen onomkeerbare stappen mogen worden genomen ten aanzien van de wettelijke maatregelen uit het akkoord, totdat dit overkoepelende debat heeft plaatsgevonden. Hierdoor komen de deadlines van bepaalde afspraken onder druk te staan. Zo is inmiddels duidelijk dat het uitstalverbod voor supermarkten niet, zoals volgens planning, per 1 januari 2020 kan worden ingevoerd, maar per 1 juli 2020. Voor de voortgang van de andere maatregelen (zoals de substantiële accijnsverhoging, per 1 april 2020; neutrale verpakkingen, per 1 juli 2020; en rookvrije schoolterreinen, per 1 augustus 2020) is het belangrijk dat het debat zo snel mogelijk na het zomerreces plaatsvindt. Daar wordt nu op ingezet.

De afgelopen periode is door veel partijen hard gewerkt om te komen tot een mooie uitkomst van het debat. Daar hadden we ook vertrouwen in. In de media was er de afgelopen weken veel aandacht voor het grote draagvlak voor een Rookvrije Generatie en het belang van de afspraken uit het Preventieakkoord. Zo sloeg deze week een grote groep artsen alarm. Deze artsen gaven hun medisch advies aan de leden van de Tweede Kamer: “Steun het Preventieakkoord en neem de leiding in de uitvoering ervan. Breng zo snel en stevig mogelijk de verkoop van tabak omlaag en de prijs omhoog.” Ook achter de schermen was alles in werking gezet. Er zijn veel gesprekken gevoerd met Kamerleden en aan het begin van deze week deden de ondertekenaars van het deelakkoord roken gezamenlijk nog een dringend beroep op de Kamer om steun uit te spreken voor het gehele deelakkoord roken en om in te stemmen met (een spoedige invoering van) álle wettelijke maatregelen die hierin zijn opgenomen. 

Het verschuiven van het debat is dus even slikken, maar zeker geen reden om de moed er niet in te houden. We blijven met volle kracht vooruit gaan. Er is ontzettend veel urgentiebesef en positieve energie om te komen tot een Rookvrije Generatie. Het is belangrijk dat we die energie ook in de zomerperiode volop blijven uitstralen, op weg naar alsnog een succesvolle uitkomst van het debat na de zomer. De vaste Tweede Kamercommissie voor VWS heeft gisteren de nadrukkelijke wens uitgesproken om het debat snel na het zomerreces (waarschijnlijk in de eerste twee weken van september) te laten plaatsvinden. We houden u op de hoogte en blijven graag samen met u optrekken. 
 

Bron: Alliantie Nederland Rookvrij

13-06-2019: Nieuwe handreiking voor zorg aan kwetsbare ouderen thuis

Ook zeer kwetsbare ouderen wonen steeds langer zelfstandig. Goede samenwerking en afstemming tussen zorg- en hulpverleners in de wijk en met de oudere en mantelzorgers is essentieel om mogelijke problemen op tijd te signaleren en de juiste hulp te bieden. Dertien landelijke partijen waaronder de LHV publiceren ter ondersteuning de nieuwe handreiking Kwetsbare ouderen thuis.

De handreiking ‘Kwetsbare ouderen thuis, handreiking voor integrale zorg en ondersteuning in de wijk’ (externe link) bevat een 6-stappenplan en een overzicht van rollen en taken die handvatten bieden bij het organiseren van ondersteuning en zorg aan zeer kwetsbare thuiswonende ouderen.

Bruikbare ideeën en handvatten

De handreiking ondersteunt de zorg voor kwetsbare ouderen op drie niveaus:

  • Individuele zorgverleners maken kennis met bruikbare ideeën en suggesties en kunnen hiermee snel aan de slag;
  • Lokale en regionale samenwerkingsinitiatieven krijgen handvatten om de zorg op lokaal en regionaal niveau te organiseren;
  • Landelijke partijen krijgen aanknopingspunten om op landelijk niveau te werken aan het oplossen van knelpunten en belemmeringen.

De handreiking is een dynamisch document. Een redactieraad vanuit de dertien landelijke partijen zorgt ervoor dat deze up-to-date blijft en de ervaringen en ontwikkelingen in zorg en welzijn volgt.

Actuele inzichten

Dertien landelijke partijen uit het medische, sociale en zorgdomein hebben in de handreiking, gebaseerd op de ‘Handreiking Kwetsbare Ouderen’ van Vilans uit 2014, actuele inzichten over de zorg en ondersteuning aan thuiswonende kwetsbare ouderen bijeengebracht. De deelnemende partijen zijn: LHV, V&VN, InEen, NHG, KNGF, Laego, Patiëntenfederatie Nederland, ZN, VWS,  Sociaal Werk Nederland, de VNG, KNMP en Actiz. De handreiking is een resultaat van het Plan van Aanpak Zorg voor kwetsbare ouderen van het Bestuurlijk Overleg Eerste Lijn. Dit is onderdeel van het VWS-programma Langer Thuis.

download hier de handreiking

 

Klik hier voor meer nieuwsberichten