Nieuws

17-07-2017: Hoe tevreden ben jij over je werk en leidinggevende? Vul de werknemersenquête in!

Ben jij tevreden met je werk? Hoe ervaar je de werkdruk? En hoe werk je aan je eigen ontwikkeling? In het landelijke onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (AZW) onderzoeken het ministerie van VWS, werkgevers- en werknemersorganisaties hoe de arbeidsmarkt in zorg & welzijn zich ontwikkelt. Op dit moment is het landelijk werkbelevingsonderzoek in volle gang en jouw antwoorden zijn hierbij heel belangrijk! 

Met het onderzoeksprogramma AZW wordt betrouwbare informatie verkregen over de arbeidsmarkt. Door duidelijk te maken waar knelpunten zitten kan ook gewerkt worden aan oplossingen voor zaken als tekort aan personeel, werkdruk en veiligheid. Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen, waaronder een enquête onder alle medewerkers in Zorg en Welzijn. Hieruit wordt veel waardevolle informatie gehaald, dat gebruikt wordt om het totaalbeeld van de arbeidsmarkt te vormen. 

Al meer dan 5.000 medewerkers hebben de enquête ingevuld. Draag jij ook je steentje bij aan het onderzoek? Alleen wanneer veel medewerkers de enquête invullen krijgen we een goed beeld van het werken in de sector. Ga naarwww.werknemerszenw.onderzoek.nl en start de vragenlijst nog voor begin augustus!

Bron:SSFH

06-07-2017: Manifest LAN

Eind 2016 overhandigde de Long Alliantie Nederland (LAN) aan de Tweede Kamer een petitie over het probleem van beroepslongziekten als gevolg van werk, die met interesse werd ontvangen door verschillende partijen. In navolging hiervan presenteerde de LAN op dinsdag 4 juli een manifest aan de Tweede Kamer met een concrete aanpak om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Dit manifest is vastgesteld tijdens de LAN ledenvergadering. Het manifest wordt ondersteund door 30 partijen.

Het manifest stelt dat er een integrale aanpak moet komen om beroepslongziekten aan te pakken. In 10 concrete punten wordt uitgewerkt waar de aandacht naartoe moet om Nederland Wereldkampioen Gezond Werken te maken. Zoals een overheveling van Arbozorg naar de Zorgverzekeringswet, een uitbreiding van Inspectie SZW en een herintroductie van de investeringsregeling voor bedrijven die investeren in gezond werken. 

Voor de integrale aanpak beroepslongziekten is actie nodig van onder andere werkgevers, werknemers, medische zorgverleners (huisartsen, longartsen bedrijfsartsen, verpleegkundigen etc.), brancheorganisaties, opleiders, (zorg)verzekeraars, producenten en overheid. Daarbij wordt de vergelijking gemaakt met de aanpak van de verkeersveiligheid, waarbij actieve inzet door verschillende partijen essentieel is gebleken.

Het manifest is te vinden via: www.longalliantie.nl/manifest.

 

12-06-2017: Principeakkoord cao Huisartsenzorg

Er is een principeakkoord bereikt voor een nieuwe Cao Huisartsenzorg. Daarin is een salarisverhoging afgesproken, wordt de opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd verlengd en stijgt het maximum aantal verplichte verlofdagen van 2 naar 3. In dit bericht leest u meer over het principeakkoord.

De cao heeft een looptijd van 2 jaar, van 1 maart 2017 tot en met 28 februari 2019. Werknemerspartijen NVDA, FNV Zorg & Welzijn, CNV Zorg & Welzijn en NVvPO en werkgeverspartijen LHV en InEen zijn tevreden met het bereikte resultaat en hebben er vertrouwen in dat zij hiermee een goed akkoord voorleggen aan hun leden.

Salarisontwikkeling

Per 1 september 2017 is een salarisverhoging afgesproken van 2 procent. Per 1 juli 2018 volgt een salarisverhoging van 1,5 procent. Verder wordt over het jaar 2017 en over het jaar 2018 in december van beide jaren een eenmalige uitkering van 0,5 procent van het jaarsalaris betaald.

Verlenging opzegtermijn

Voor meer continuïteit in het praktijkteam, wordt de standaard opzegtermijn voor werknemers met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd uitgebreid van 1 maand naar 2 maanden. Werkgever en werknemer kunnen samen wel een andere opzegtermijn afspreken, mits deze voor de werknemer maximaal 6 maanden is en voor de werkgever altijd 2 keer zo lang als de opzegtermijn voor de werknemer.

Werkoverleg buiten werktijd

Het is voor veel praktijken lastig om werkoverleg met het complete team te kunnen voeren, omdat collega’s niet alle dagen aanwezig zijn. Daarom is afgesproken dat een werknemer soms ook buiten de voor hem of haar gebruikelijke werktijd aan werkoverleg moet deelnemen. De werkgever kan maximaal 2 uur per maand en 10 uur per jaar werkoverleg buiten de voor de werknemer gebruikelijke werktijd vaststellen. Werknemers krijgen deze uren uitbetaald, inclusief eventuele extra reiskosten.

Aanwijzen van verplichte verlofdagen

Het aantal dagen dat een werkgever als collectief verplichte verlofdagen kan aanwijzen, wordt van 2 naar 3 per jaar uitgebreid. Een van deze dagen kan worden ingezet voor zogenaamde brugdagen, dagen tussen een erkende feestdag dag en het weekeinde.

Duurzame inzetbaarheid van personeel

De duurzame inzetbaarheid van mensen wordt - met de huidige leeftijdsopbouw van de werknemers in de huisartsenzorg - steeds belangijker. Daarom komt er een werkgroep duurzame inzetbaarheid met vertegenwoordigers van werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties. Deze werkgroep gaat aan de slag met zaken als werkdruk, ontwikkeling van competenties en scholing en gezond en veilig werken.

Scholing

Het recht op scholing voor medewerkers met kleine contracten (gemiddeld 8 uur of minder per week) verandert van minimum 20 naar minimum 10 uur scholing per jaar. Als hun werkgever geen of minder dan 10 uur scholing verplicht stelt kunnen werknemers naar eigen keuze geaccrediteerde scholing volgen tot een vastgesteld maximum aantal uren.

Studieovereenkomst

De regeling voor de studieovereenkomst wordt vereenvoudigd: werkgevers kunnen van werknemers onder voorwaarden een terugbetaling vragen bij studiekosten boven de € 1000,-.

Bron: LHV

18-05-2017: Leven met een longziekte in Nederland

Voor u ligt de trendrapportage 2016 ‘Leven met een longziekte in Nederland’, Cijfers en trends over de zorg- en leefsituatie van mensen met een longziekte. Met actuele cijfers over het zorggebruik, ervaringen met de zorg, de impact van de ziekte op de kwaliteit van leven en de belangrijkste ontwikkelingen. Onmisbare informatie om te kunnen aansluiten bij de behoeften en mogelijkheden van mensen met een longziekte. Dit tweejaarlijkse rapport wordt op verzoek van het Longfonds opgesteld door het NIVEL. Voor het eerst zijn ook ervaringen van mensen met zeldzame longziekten onderzocht. Klik hier voor het gehele onderzoek

 

18-05-2017: Trend en signaleringsrapport 2017

Mensen met een beperking of chronisch zieken willen net als ieder ander meedoen in de samenleving en hun leven zelf vormgeven. De ondersteuning en zorg voor mensen met een beperking zijn opgenomen in verschillende wetten zoals de Wet maatschappelijke onder­ steuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdwet, de Zorgverzekeringswet (Zvw), de Participatiewet en de Wet passend onderwijs. Maar ook andere voorzieningen en regelingen zijn van belang voor mensen met beperkingen, zoals schuldhulpverlening, vervoer en op het gebied van werk en inkomen. Lees hier het hele rapport 

 

Klik hier voor meer nieuwsberichten