Herregistratie in het BIG register

Na het behalen van hun getuigschrift kunnen basisartsen, tandartsen, apothekers, verloskundigen, verpleegkundigen, gezondheidszorgpsychologen, psychotherapeuten en fysiotherapeuten zich in het BIG-register laten inschrijven. Het is echter niet: eens ingeschreven, altijd ingeschreven. Vanaf 1 januari 2009 moeten beroepsbeoefenaren die in het register zijn ingeschreven, zich om de vijf jaar herregistreren.

Daarmee moeten zij aantonen dat hun kennis of vaardigheden van voldoende niveau zijn. Deze periodieke registratie (ook wel herregistratie genoemd) wordt ingevoerd om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren.

Ingangsdatum 
Artikel 8 van de wet BIG regelt de periodieke registratie. Dit artikel is aangepast en bij wet van 7 juni 2007 gepubliceerd. De regels voor periodieke registratie worden echter pas van kracht op het moment dat de AMvB en de ministeriële regeling ook van kracht worden. Dit is voorzien op 1 januari 2009. Zodra de wetgeving van kracht wordt, krijgen alle beroepsbeoefenaren die in het BIG-register staan ingeschreven bericht. Zij zullen dan nader worden geïnformeerd over het systeem van herregistratie en wanneer zij aan welke eisen moeten voldoen.

De herregistratie wordt in twee fasen ingevoerd: 

1. Voor verpleegkundigen, verloskundigen en fysiotherapeuten die op 1 januari 2009 in het BIG-register zijn ingeschreven, gaat de herregistratietermijn van vijf jaar in op 1 januari 2009. Voor hen die zich na die datum inschrijven, gaat de termijn van vijf jaar in vanaf het moment dat het getuigschrift van de opleiding is verkregen. 
2. Pas in de tweede fase zullen de eisen van herregistratie ook gaan gelden voor artsen, tandartsen, apothekers, gezondheidszorgpsychologen en psychotherapeuten. De datum waarop dit gaat gebeuren is nog niet bekend.

Doel herregistratie 
De verplichte herregistratie voor alle acht registerberoepen is een cruciaal artikel in de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Periodieke registratie wordt ingevoerd om de patiënt te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van beroepsbeoefenaren. Na invoering van de periodieke registratie zal een beroepsbeoefenaar moeten zorgen dat het niveau van zijn kennis en vaardigheden voldoende en actueel blijft. Alleen indien een beroepsbeoefenaar aan bepaalde eisen voldoet, mag hij (of zij) in het BIG-register geregistreerd blijven. Op die manier zullen uitsluitend personen in het BIG-register staan ingeschreven die beschikken over voldoende recente bekwaamheid.

Criteria voor herregistratie 
De beroepsbeoefenaar zal (eens in de vijf jaar) moeten aantonen dat zijn kennis en vaardigheden zich nog op het minimaal vereiste niveau bevinden. Er zijn twee afzonderlijke criteria voor herregistratie: werkervaring óf scholing. De criteria voor herregistratie zijn in nauw overleg met de verschillende beroepsorganisaties en werkgevers- en werknemersorganisaties vastgesteld. 

  • De beroepsbeoefenaar moet in de periode van vijf jaar tenminste 2080 uren hebben gewerkt binnen de individuele gezondheidszorg in het beroepsgebied waarvoor de verlenging van de registratie in het BIG-register wordt verzocht. Dit komt neer op één dag per week werken binnen het deskundigheidsgebied zoals omschreven in de Wet BIG. De werkzaamheden kunnen in die vijf jaar maximaal voor een periode van twee aaneengesloten jaren worden onderbroken. Duurt de werkonderbreking langer dan twee jaar, dan telt de werkervaring opgedaan voor die werkonderbreking niet meer mee en zal mogelijk geschoold moeten worden. Meerdere kortere werkonderbrekingen zijn ook mogelijk, zolang in de resterende tijd maar de norm van 2080 uur werken wordt gehaald. 
  • Beroepsbeoefenaren die de norm van 2080 uur werken in vijf jaar niet hebben gehaald, kunnen hun registratie verlengen door zich te scholen op de noodzakelijke kerncompetenties en kernvaardigheden in het beroep waarvoor zij geherregistreerd willen worden. Er zal tijdig een scholingsprogramma gereed zijn waarmee zij een ‘periodiek registratiecertificaat’ kunnen behalen. Hiermee kan men om verlenging van de inschrijving in het BIG-register vragen.

Inspraak in de criteria 
De criteria zijn nader uitgewerkt in een algemene maatregel van bestuur (AMvB). Deze AMvB zal eerst worden voorgelegd aan diverse adviesorganen en onderraden, waarna hij zal worden ’voorgehangen’ bij de Tweede Kamer door publicatie in de Staatscourant. Op minvws.nl zal bekend worden gemaakt wanneer de tekst van het ontwerp van de AMvB in de Staatscourant wordt gepubliceerd. Na bekendmaking van de tekst van de AMvB kan iedereen zijn zienswijze over het ontwerp kenbaar maken aan de minister. Het is hierbij wel raadzaam om dit via de eigen beroepsorganisatie of werknemersorganisatie te doen, aangezien deze in het voortraject de minister over de criteria hebben geadviseerd. Pas na de voorhangprocedure wordt het ontwerp van de AMvB voor advies voorgelegd aan de Raad van State, waarna vaststelling door de Kamer kan volgen. Er is ook een ministeriële regeling opgesteld, waarin bepaalde punten uit de AMvB verder zijn uitgewerkt. De ministeriële regeling maakt geen deel uit van de voorhangprocedure bij de Tweede Kamer.

Tarief 
Bij het indienen van een aanvraag tot herregistratie zal een bedrag van 85 euro aan het BIG-register moeten worden betaald.

Toevoeging niet praktiserend aan de titel 
Als niet voldaan is aan de voorwaarden voor herregistratie, zal de registratie in het BIG-register worden doorgehaald. Daarmee vervalt het recht om de beroepstitel te voeren. Doorgehaalde voormalige beroepsbeoefenaren mogen echter, na doorhaling uit het BIG-register, zich blijven presenteren met de voormalige beroepstitel, mits zij de woorden ’niet praktiserend’ aan de voormalige titel toevoegen. De rechten (en plichten) die verbonden zijn aan het mogen voeren van de beroepstitel zijn echter geheel vervallen, dus bijvoorbeeld ook het recht medicijnen te mogen voorschrijven.

Voor meer informatie klik hier 

Bron: Ministerie van VWS 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.