Programma jaarcongres 2016

Dagprogramma Jaarcongres 15 september 2016

8.30 inschrijving met koffie/thee

9.00 opening door Gertrud van Vulpen,  voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners en Rob Dijkstra, bestuursvoorzitter Nederlands Huisartsen Genootschap

9.15 – 10.45 workshopronde 1

10.45 – 11.15 koffie/thee pauze

11.15 – 12.45 workshopronde 2

12.45 – 13.40 lunch

13.40 – 15.10 workshopronde 3

15.10 – 15.30 koffie/theepauze

15.30 – 16.15 Plenair programma: Prof. dr.  Erik Scherder, Over het functioneren van het menselijk brein

16.15 – 16.45 Algemene Leden Vergadering à  alleen voor leden van de afdeling  V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners

Beschrijving van de workshops

1.       CVRM in de keten
Spreker: Monika Hollander, Kaderhuisarts Hart/Vaatziekten

Vanaf 2016 worden op steeds meer plaatsen in het land de ketenzorg CVRM gecontracteerd en uitgevoerd. In deze workshop bespreken we wat belangrijke speerpunten zijn binnen je spreekuur. Hoe geef je dit op een goede manier vorm? Hoe zet je een CVRm spreekuur op?

2.       In’s and out’s van de schildklier
Spreker: Martijn Sijbom, huisarts en wetenschappelijk medewerker NHH

Na korte introductie over de achtergrond van de verschillende schildklieraandoeningen volgt een interactieve bespreking van enkele casussen. Deze zijn toegespitst op wat de pvk/poh kan doen en betekenen voor de patiënt. Na de workshop kan de praktijkondersteuner bepalen wanneer bepaling van de schildklierwaardes nodig kan zijn, laboratoriumuitslagen interpreteren, de meest voorkomende aandoeningen herkennen en daarover uitleg geven aan de patiënt.  Ook krijg je inzicht in de behandelingen van schildklieraandoeningen.

3.       Longauscultatie
Sprekers: Judith Vermeulen, kaderhuisarts Astma/COPD en Martien Vrolijk, pratkijkverpleegkundige 

Een praktijkgerichte workshop, door interactief luisteren naar longgeluiden, beter de longgeluiden te herkennen en correct te kunnen beschrijven. Wat doe je er vervolgens mee? Aan welke ziektebeelden moet ik denken? Na korte introductie van de theorie, volgt voornamelijk oefenen en samen beschrijven en correleren aan het klinisch beeld.
Leerdoel: vertrouwd raken met juiste interpretatie van de longgeluiden, gericht op directe toepassing in de praktijk. Zowel voor de ervaren beginner als de gevorderde cursist.

4.       Privacy binnen Zorg & Welzijn, Wegens succes in 2015, weer geprogrammeerd!
Spreker: Mr. Jolanda van Boven 

De zorg verandert, multidisciplinair samenwerken, ook met professionals buiten de gezondheidszorg is van groot belang om te voldoen aan de eis van het Kabinet ‘een gezin, één plan, één regisseur’ alsmede ‘preventie en vroegsignalering’. Maar.. mogen hulpverleners in de zorg gegevens delen, hoe zit het met het beroepsgeheim? Deze vragen komen aan de orde; het doel is om deelnemers juridische gereedschappen te verschaffen om gewogen beslissingen te kunnen nemen om wel of geen gegevens te delen. 

5.        Diabetes bij ouderen
Sprekers: Drs L. C. G. Hahn en Drs M. F. Damee, specialisten ouderengeneeskunde Woonzorgcentra Flevoland 

Diabetes komt veel voor bij kwetsbare ouderen. De behandeling van de kwetsbare oudere met DM verschilt van die bij volwassenen en vraagt een andere aanpak met andere streefwaarden. Tevens kijken we naar wat het betekent voor de behandeldoelen, CVRM, glykemische streefwaarden en preventie van complicaties.

6.       Slaapproblemen bij mensen met een verstandelijke beperking en ouderen. Meten is weten
Spreker: Tejo Hykema, verpleegkundige maatschap voor complementaire zorg 

Wat is slaap en waarom is dit zo onderbelicht in de zorg? Wat zijn slaapproblemen en welke slaapproblemen komen voor bij mensen met een beperking en ouderen? Hoe kunnen we dit diagnosticeren en welke oplossingen zijn er. 

7.       Komt een asielzoeker bij de dokter?
Spreker: Marit van Albada, praktijkverpleegkundige GCA en Margo Noorman, POH

Hoe verloopt de procedure van asielzoeker van aankomst in Nederland tot aan de wachtkamer in de huisartsenpraktijk? In deze workshop bespreken we hoe je om kan gaan met taalbarrière, zeer wisselende kennis van eigen lichaam en gezondheid. Wat zijn de verschillen in culturele achtergronden? Waar hou je rekening mee tijdens je spreekuur? Hoe werk je samenwerken met GCA.

8.       Slikken en verslikken
Spreker: Wendy Brone en Nienke Dijkstra, logopedisten 

Binnen de ouderen en verstandelijk gehandicapten zorg zijn slikproblemen een veelvoorkomend probleem. Soms duidelijk zichtbaar, maar ook niet zichtbaar (stille aspiratie). Slikproblemen die niet tijdig worden onderkend kunnen leiden tot een longontsteking.Omdat veel van deze cliënten nu ook de 1stelijns zorg krijgen bij de huisarts, is het belangrijk dat de kennis op het gebied van eet-/drink- en slikproblemen bij deze doelgroepen te delen met de PVK/POH werkzaam in de 1stelijn. Voor de PVK/POH al werkzaam binnen de ouderenzorg en de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking zal deze workshop een opfrisser zijn.

9.       Astma in de keten
Sprekers: Regien Kieviets, kaderhuisarts Astma/COPD, ha. te Vught en Margriet Zaagman, longverpleegkundige 

Steeds meer zorggroepen organiseren ketenzorg voor hun astmapatiënten. Hoe zet je deze ketenzorg op, waar bestaat de zorg uit en welke ketenpartners doen er mee? Tijdens deze workshop krijgen de deelnemers hiervoor handreikingen geboden en worden de eerste ervaringen gedeeld. En last but not least, wordt de astmapatiënt er nu beter van?

10.   Veel drinken? Ik? Tsssjjjj….
Spreker: Rob Meewsen, medewerker Tactus Verslavingszorg  

Signaleren van overmatig alcoholgebruik is geen eenvoudige zaak. En bespreekbaar maken al helemaal niet. Beide onderwerpen komen aan de orde. De signalen en besproken technieken zijn plaats- noch tijdgebonden.

11.   Hoe ga je om met mensen met een verstandelijke beperking
Spreker: Claudia den Hollander, Praktijkverpleegkundige Ipse de Bruggen 

Binnen  de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking zijn veel veranderingen gaande. Veel cliënten zijn overgegaan naar de 1e lijnszorg of verblijven in een verpleeghuis voor bv revalidatie. Ondanks dat de PVK/POH in de 1e lijn en de PVK/POH VGZ en Ouderenzorg dezelfde competentieprofielen en richtlijnen volgen, blijft het een vak. Daarom een kijkje in de keuken met handige tips en tricks en achtergrond informatie. Er wordt gebruik gemaakt van voorbeelden uit de praktijk.

12.   Omgaan met mantelzorgers
Spreker: Cecile Scholten, programmamedewerker informele zorg Vilans 

Het betrekken van mantelzorgers bij probleemgedrag gebeurt niet automatisch. In de thuissituatie is het al een kunst mantelzorgers goed te ondersteunen en betrekken. Maar zodra iemand wordt opgenomen wordt de mantelzorger vaak buitenspel gezet en neemt de professional het over? Tijdens deze sessie gaat u in debat over de vraag of, hoe en in welke mate mantelzorgers een bijdrage kunnen leveren aan het zorgproces, zeker in geval van probleemgedrag.

13.   ICS bij COPD: baat het niet, dan schaadt het niet… toch?
Sprekers: Lotte van Nieuwenhof, huisarts te Nijmegen en Maria van de Boogaard, longverpleegkundige

Er klinken steeds meer geluiden om te stoppen met inhalatie corticosteroïden (ICS) bij COPD patiënten, is alle aandacht hiervoor niet een beetje overdreven? Veel COPD patiënten gebruiken namelijk een ICS.  Kan dat eigenlijk wel kwaad? Waarom zou je stoppen? Als een COPD patiënt al jarenlang een ICS gebruikt en geen exacerbaties heeft, is het dan wel slim om te stoppen met ICS? (Never change a winning team?)
Daarnaast schrijven veel huisartsen nog steeds snel een ICS voor met het motto: je weet nooit waar het goed voor is. Toch adviseert de NHG standaard COPD om hier terughoudend mee te zijn. Waarom? En als je wilt stoppen met ICS, welke handvatten zijn er om COPD patiënten te begeleiden bij het stoppen met ICS? In deze interactieve workshop zal aandacht zijn voor deze, en andere vragen over de rol van ICS bij COPD. Daarnaast zal aan bod komen welke rol de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner aan kan nemen binnen deze discussie.

14.   Polyfarmacie
Spreker: Menno van Woerkom, IVM, niet praktiserend huisarts

Wat komt er kijken bij het uitvoeren van een medicatiereviews. In deze workshop wordt de rol van de PVK/POH en de huisarts besproken.  Hoe maak je goede samenwerkingsafspraken met de apotheek? Hoe borg je medicatiereviews in de praktijk?

15.   Niercounseling
Spreker: Christine Oldenburg, internist Meander Medisch Centrum

Tijdens deze workshop leert u nierschade te herkennen bij mensen met diabetes, en het moment te bepalen waarop met de behandeling dient te worden gestart evenals de praktische consequenties die diabetische nefropathie met zich meebrengt.

16.   Het maakt toch niet uit welk verband je kiest!?
Spreker: Patricia Broos, wondverpleegkundigen

Workshop wondzorg aan de hand van (zelf ingebrachte) casussen. In deze workshop wordt op interactieve manier ingegaan op soorten wonden, beïnvloedende factoren en (vochtige) wondgenezing. Je leert ook over de juiste beschrijving van wonden en de bijbehorende rapportage. In groepen wordt casuïstiek uitgewerkt die daarna plenair wordt besproken.

17.   Hartfalen
Spreker: Huug van Duijn, kaderhuisarts Hart- en Vaatziekten te Katwijk 

Hoe herken je hartfalen, wat zijn de aandachtspunten en de relatie met DM, gewichtstoename, bloeddruk, diuretica, voeding en vochtintake? In deze workshop wordt duidelijk wat bij de eerste- en tweedelijn hoort. Aan het eind van de sessie heeft de POH/PVK zich een mening gevormd over wat haar/zijn taak is in de begeleiding van patiënten met hartfalen (speciaal voor de huisartspraktijk).

18.   Onbegrepen gedrag bij dementie (vervolg op workshop 2015)
Sprekers: Frederik Jan Bruijel, GZ psycholoog en Michelle Kromhout, Specialist ouderengeneeskunde 

De ouderenzorg wordt complexer, dementerenden blijven langer in de thuissituatie. Zo neemt  ook de gedragsproblematiek die je tegen komt na of tijdens opname op een PG afdeling toe.  Wat zijn oorzaken  van deze  gedragsproblematiek?  Wat kan jouw rol als praktijkverpleegkundige zijn als adviseur van zorgteams en mantelzorgers?

19.   Diabetes en oncologie
Sprekers: Pauline Vissers, IKNL en Marjolein Zanders (internist in opleiding) 

Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden wordt de meest recente literatuur besproken op het gebied van diabetes en kanker. Er wordt aandacht besteed aan het voorkomen, de overleving en de gevolgen van beiden ziekten.  
Doel: Achtergrondinformatie bieden bij de multidisciplinaire behandeling van de patiënt met kanker en diabetes.

Plenaire afsluiting van het jaarcongres: Prof. dr. Erik Scherder over het functioneren van het menselijk brein

Prof. dr. Erik Scherder, is  bekend uit De Wereld Draait Door en DWDD University, waarin het functioneren en stoornissen/aandoeningen van het brein op een voor ieder begrijpelijke manier voor het voetlicht zijn gebracht.
Prof. dr. Scherder voltooide in 1980 de opleiding tot fysiotherapeut. Daarna volgde hij de studie psychologie, met een specialisatie in neuropsychologie, waarin hij in 1995 promoveerde. Als hoogleraar geeft hij nu leiding aan de afdeling Klinische Neuropsychologie van de Vrije Universiteit te Amsterdam. Door de jaren heen heeft Scherder meerdere malen onderwijsprijzen toegekend gekregen. De jury van de VU Onderwijsprijs schreef onder andere: ‘Erik is een van de weinige docenten waarbij studenten zo goed als alle colleges hebben gevolgd. Hoe leuk de vorige avond ook was, hoe laat het ook is geworden, de colleges van Scherder sla je niet over.’

U kunt zich NIET meer inschrijven voor het jaarcongres.
Voor praktische informatie klik hier

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.