Programma jaarcongres 2015

Dagprogramma:

8.30 inschrijving met koffie/thee

9.00 opening door Marjan Verschuur – Veltman, voorzitter V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners 

9.15 – 10.45 workshopronde 1, zie hieronder

10.45 – 11.15 koffie/thee pauze

11.15 – 12.45 workshopronde 2, zie hieronder

12.45 – 13.40 lunch

13.40 – 15.10 workshopronde 3, zie hieronder

15.10 – 15.30 koffie/theepauze

15.30 – 16.15 plenaire debat over Kwaliteit van zorg o.l.v. Jan-Erik de Wildt 

16.15 – 16.45 ALV V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners 

16.45 afsluiting.

Workshopoverzicht:

1. AED en reanimatie voor beginners of gevorderden
Spreker: Jan van den Berg, Stichting Care-reanimatie 

Mocht u nog niet eerder een reanimatiecursus hebben gevolgd, dan is deze workshop voor u geschikt. In deze workshop krijgt u uitleg over de theorie / praktijk van het reanimeren, stabiele zijligging en kunt u de werking van de AED uitproberen. Naast de theoretische kennis wordt er ook praktisch geoefend op poppen. Na afloop van deze workshop krijgt u een ‘certificaat reanimatie’ mee.

2. Astma bij kinderen 
Spreker: Regien Kievits- Smeets, kaderhuisarts a/c te Vught

Binnen deze workshop gaan we in op de rol van de pvk/poh bij het kind met astma.  Het verschil binnen de diagnostiek van kinderen onder de zes jaar en oudere dan 6 jaar komt aan de orde. Hoe krijgt de behandeling van het kind gestalte, hoe bereik je goede astmacontrole. De monitoring en het omgaan met pubers wordt besproken.

3.    Parkinson en dementie
Spreker: Marieke van Tilburg, parkinson- en  praktijkverpleegkunde en NP i.o. D. Hommel, S.O. werkzaam op een revalidatieafdeling voor parkinson

Parkinson en dementie: “waar zijn al die pillen toch voor ?" Praktische handvatten bij de diagnostiek en behandeling van parkinson en dementie  middels casuïstiek

4.       Privacy in de keten
Spreker: Mr Jolanda van Boven

De zorg verandert, multidisciplinair samenwerken, ook met professionals buiten de gezondheidszorg is van groot belang om te voldoen aan de eis van het Kabinet ‘een gezin, één plan, één regisseur’ alsmede ‘preventie en vroegsignalering’. Maar.. mogen hulpverleners in de zorg gegevens delen, hoe zit het met het beroepsgeheim? Deze vragen komen aan de orde; het doel is om deelnemers juridische gereedschappen te verschaffen om gewogen beslissingen te kunnen nemen om wel of geen gegevens te delen. 

5.       Laaggeletterd en lage gezondheidsvaardigheden
Spreker: Marjan Mensinga

In Nederland zijn ongeveer anderhalf miljoen mensen laaggeletterd. In de workshop wordt een korte inleiding gegeven over de begrippen ‘laaggeletterdheid’, ‘laaggeschooldheid’ en ‘lage gezondheidsvaardigheden’. Met elkaar wordt gedeeld wat dit betekent voor de zorg voor deze patiënten in de eigen praktijk. Inzicht wordt verkregen in de mogelijkheden van deze patiënten om de informatie, adviezen en vragen te begrijpen.  Tips worden gegeven om in communicatie beter aan te sluiten op de patiënt en daarmee effectievere zorg te verlenen.

6.       Ouderenmishandeling
Spreker: Tineke van Sleen en Emile van der Steen

Wat houd ouderenmishandeling nu precies in?
Een actueel probleem waar al veel aandacht voor is, denk aan de campagne huiselijk geweld. Voor veel professionals, maar ook ouderen is er een drempel om te handelen wanneer ouderenmishandeling wordt vermoed of aan de orde is. We kennen allemaal het niet pluis gevoel maar hoe spring je daar op in? Tijdens deze workshop wordt dieper in gegaan op bewustwording, herkenning en signaleren van ouderenmishandeling, om zo de handelingsverlegenheid te verkleinen.
Een workshop geschikt voor alle werkvelden in de ouderenzorg.

7.Screening en wondbehandeling met name ulcus cruris en diabetische voet
Spreker: Bela Pagrach, diabetisch verpleegkundige 

Deze workshop begint met een algemeen deel over de huid en het ontstaan van een wond. Wat is er nodig om een wond te laten genezen. Daarna aandacht voor de diabetische voet. Casuïstiek speelt een belangrijke rol binnen deze workshop.

8. Actieve leefstijl en bewegen
Spreker: Maarten Hoogeveen, Fysiotherapeut 

Voor patiënten met o.a. COPD, diabetes en coronaire aandoeningen is bewegen belangrijker dan ooit. Deze patiëntencategorieën komen vaak in een negatieve vicieuze cirkel terecht en komen daardoor niet meer aan bewegen toe. De workshop zal vooral gericht zijn op de doelgroep COPD, maar ook toepasbaar op de overige chronische aandoeningen. Er zullen oefeningen plaatsvinden die toepasbaar zijn voor patiënten in de thuissituatie en er zal aandacht besteed worden aan het stellen van persoonlijke doelen van de patiënt en de het belang van multidisciplinaire samenwerking. Na de workshop kunt u de opgedane ervaring en oefeningen direct toepassen in uw dagelijkse werkzaamheden.

9. Schildklieraandoeningen
Spreker: Martijn Sijbom, huisarts

Na korte introductie over de achtergrond van de verschillende schildklieraandoeningen volgt een interactieve bespreking van enkele casussen. Deze zijn toegespitst op wat de pvk/poh kan doen en betekenen voor de patiënt. Na de workshop kan de praktijkondersteuner bepalen wanneer bepaling van de schildklierwaardes nodig kan zijn, de laboratoriumuitslagen interpreteren, dit uitleggen aan de patiënt en spoedeisende situaties erkennen.

10. Beter slapen
Sprekers: Anita van Ingen en Corinne Embsen.

Slapen is een basale levensbehoefte. Ongeveer een kwart van de bevolking heeft slaapproblemen waarvan langdurige slapeloosheid het meest voorkomt. Mensen kunnen in een vicieuze cirkel van slecht slapen belanden met als gevolg vermoeidheid, concentratieverlies of somberheid. In de workshop krijgt  u meer inzicht in het herkennen van slaapproblemen en de slaapcyclus. Door middel van casussen en oefeningen wordt ingegaan op de mogelijkheden om slaapproblemen te behandelen. Het kan nodig zijn om patiënten te helpen hun houding en gedrag ten aanzien van hun slaap te  veranderen. Het slaapdagboek kan hierbij een handig hulpmiddel zijn.
U krijgt praktische handvatten om in de praktijk mee aan de slag te gaan.

11.Behoud de zelfstandigheid van uw kwetsbare ouderen
Spreker: Nog onbekend

1 op de 2 ouderen heeft een risico op kwetsbaarheid en de prevalentie neemt toe naarmate men ouder wordt. Vroege opsporing en interventie zijn essentieel om het risico op afhankelijkheid te verkleinen. Hoe kun je kwetsbaarheid vaststellen en wat is het verschil met gewone veroudering? Wat is de rol van medicatie, voeding en beweging? Is het omkeerbaar en wat kunt u doen?
Tijdens deze workshop zullen interventies met bewezen effectiviteit, gericht op het behoud van zelfredzaamheid en functiebehoud bij kwetsbare ouderen worden toegelicht. Welke rol is weggelegd voor de pvk/poh.

12.Ik Stop Ermee
Sprekers: Dr. M.J.J. de Kleijn, Hugo Hairwassers en Stephanie van Emmerik

Stichting Ik Stop Ermee helpt mensen van het roken af zonder hulpmiddelen, trucjes, enge plaatjes of gewichtstoename. De cursus heeft verreweg (aantoonbaar) het hoogste stoppercentage van Nederland: 81%*!! De cursus is interessant, grappig en gezellig (met rookpauzes) en het goede nieuws is dat stoppen verrassend eenvoudig is, tenminste als men het goed doet. Deze methode is uniek. Het geheim van de cursus is dat alle raadsels rondom het roken worden ontrafeld. Daarna is stoppen zo makkelijk, het is bijna leuk.
In deze workshop wordt verteld wat deze stoppen met roken methode inhoud, wat de effectiviteit is, waar je allemaal op moet letten bij de organisatie van zo’n groepscursus en hoe je deelnemers werft.

13. Anemie
Spreker: Helen Woutersen-Koch, huisarts

Na een introductie over de achtergronden van anemie volgt een interactieve bespreking van een casus. Onderwerpen die met behulp van deze casus aan de orde zullen komen zijn: wanneer te denken aan anemie, wanneer te denken aan welke soort anemie, interpretatie van laboratoriumdiagnostiek (aan de hand van het stroomschema uit de NHG-Standaard), welke medicatie wordt bij welke anemie aanbevolen en hoe lang moet deze  worden gebruikt, en welke controles zijn wanneer noodzakelijk. Na de workshop kan de pvk/poh inschatten welk laboratoriumonderzoek naar anemie nodig kan zijn bij welk vermoeden, de laboratoriumuitslagen interpreteren en uitleggen aan de patiënt en weet zij/hij meer over de medicatie en controles.

14. Huidafwijkingen bij ouderen
Spreker: Kasia Huisman

Wat zijn kenmerken van de oudere huid en welke aandoeningen zoals eczeem, ouderdomsvlekken, hyperkeratose, dermatomycose etc zien we regelmatig bij ouderen? Naast kennisoverdracht horen we ook alles over het verschil tussen zalven, crèmes, lotions…….. Deze workshop is behalve voor het verpleeghuis ook geschikt voor de setting van de huisartspraktijk en verstandelijk gehandicaptenzorg.

15. Omgaan met onbegrepen gedrag bij dementie
Sprekers: Margje Mahler en Joke Koers, praktijkverpleegkundige ouderenzorg 

In deze workshop gaan we in op de rol die je als praktijkverpleegkundige hebt bij dementie in de thuissituatie. Vragen die aan de orde komen zijn:
Wat kun je observeren als praktijkverpleegkundige in de thuissituatie? Welke adviezen kun je geven aan mantelzorgers/familie. Maar ook hoe kun je de thuiszorg coachen. Op basis van en wetenschap en praktijk wordt deze workshop ingevuld en interactief gekoppeld aan de eigen werksituatie, waardoor de workshop niet alleen kennis overbrengt maar  ook praktische toepassingen geoefend worden.

16. Hart- en vaatziekten bij vrouwen 
Spreker: Els Olde Bijvank, cardioloog

Hart- en vaatziekten bij vrouwen worden regelmatig niet herkend. Een belangrijke oorzaak voor een (te) late diagnose is dat hartinfarcten bij vrouwen minder makkelijk worden herkend. Artsen gaan er ten onrechte van uit, dat klachten van vrouwen bijvoorbeeld overgangsverschijnselen zijn. Bij vrouwen zijn de klachten vager: spierpijn, algehele malaise, vermoeidheid. De klassieke pijn in de borst, die mannen vrijwel altijd hebben bij een hartinfarct, lijkt bij vrouwen vaak te ontbreken. Een gevolg hiervan is dat vrouwen niet tijdig worden behandeld en onnodig overlijden aan een hartinfarct. In deze workshop wordt ingegaan op het herkennen van de specifieke symptomen bij vrouwen, de rol van het risicoprofiel en preventie.

17. Auscultatie van de Longen: state of the art  
Sprekers: Rene Hage, longarts en Martien Vrolijk, praktijkverpleegkundige 

Een praktijkgerichte workshop, door interactief luisteren naar longgeluiden, beter de longgeluiden te herkennen en correct te kunnen beschrijven. Wat doe je er vervolgens mee? Aan welke ziektebeelden moet ik denken? Na korte introductie van de theorie, volgt voornamelijk oefenen en samen beschrijven en correleren aan het klinisch beeld.
Leerdoel: vertrouwd raken met juiste interpretatie van de longgeluiden, gericht op directe toepassing in de praktijk. Zowel voor de ervaren beginner als de gevorderde cursist.

18. Bespreekbaar maken van seksualiteit / Zorg voor seksualiteit/ Seks in de praktijk
Sprekers: Cynthia Hallensleben, praktijkverpleegkundige en Yuri Ohlrichs

Chronische ziektes en ouder worden gaan geregeld gepaard met seksuele problemen. Als praktijkverpleegkundige kunt u een belangrijke rol spelen in het wegnemen van zorgen en het verwijzen naar hulp. In het eerste deel van deze workshop nemen we u in vogelvlucht mee in wat veel voorkomende problemen zijn. In het tweede deel wordt u aan het werk gezet met gesprekstechnieken. Want hoe werkt dat eigenlijk, seksualiteit bespreken met patiënten?

19. De kracht van de samenwerking tussen praktijkverpleegkundige/ondersteuner en wijkverpleegkundige
Spreker: JJGM Roelofsen- de Boer

In deze workshop willen we laten zien hoe mooi het is als er krachten gebundeld worden. Op het gebied van ouderenzorg, chronisch zieken, maar ook op de nieuwe S1 functie zit er veel overlap in wat de wijkverpleegkundige doet en wat de praktijkverpleegkundige/ondersteuner doet. Juist daarom is het zo belangrijk dat je goed overleg hebt met elkaar. Dat je uitzoekt waar je elkaar kunt aanvullen om zo de zorg voor de cliënt te optimaliseren.
Hoe ziet zo’n samenwerking eruit? Wat heb je nodig om deze samenwerking goed te laten verlopen? waar kun je tegen aan lopen en wat zijn nog uitdagingen voor de toekomst? De antwoorden op deze vragen vindt u in onze workshop!

20.“De Samba met Lama/Laba/Saba/Sama”
Walter van Litsenburg, verpleegkundig specialist

In deze workshop wordt uitleg gegeven over de verschillende inhalatiemedicatieklassen, welke patiënten met welke klasse behandeld dienen te worden en wat de verschillen zijn tussen de klassen.

U kunt zich niet meer inschrijven voor het jaarcongres

Voor overige informatie klik hier 

 

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.