Programma jaarcongres 2013

Dagprogramma:

8.30 inschrijving met koffie/thee

9.00 opening door Marjan Verschuur – Veltman, voorzitter V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners 

9.15 – 10.45 workshopronde 1, zie hieronder

10.45 – 11.15 koffie/thee pauze

11.15 – 12.45 workshopronde 2, zie hieronder

12.45 – 13.40 lunch

13.40 – 15.10 workshopronde 3, zie hieronder

15.10 – 15.30 koffie/theepauze

15.30 – 16.00 plenaire lezing over Empowerment, wat moeten we ermee? door Marlou de Kuiper

16.00 – 16.25 ALV V&VN praktijkverpleegkundigen & praktijkondersteuners 

16.30 afsluiting.

Workshopoverzicht:

1. AED en reanimatie voor beginners 
Jan van den Berg, Stichting Care-reanimatie 

Mocht u nog niet eerder een reanimatiecursus hebben gevolgd, dan is deze workshop voor u geschikt. In deze workshop krijgt u uitleg over de theorie / praktijk van het reanimeren, stabiele zijligging en kunt u de werking van de AED uitproberen. Naast de theoretische kennis wordt er ook praktisch geoefend op poppen. Na afloop van deze workshop krijgt u een ‘certificaat reanimatie’ mee.

2. AED en reanimatie voor gevorderden
Jan van den Berg, Stichting Care-reanimatie 

In deze workshop kunt u uw reanimatiekennis opfrissen en de werking van de AED uitproberen Het is naast het opfrissen van de theorie ook een praktische workshop, waarbij er op poppen geoefend gaat worden. Na afloop van deze workshop krijgt u een ‘certificaat reanimatie’ mee.

3. Longauscultatie -->  Auscultatie van de Longen: state of the art
R. Hage, longarts en M.Vrolijk, praktijkverpleegkundige 

Een praktijkgerichte workshop, door interactief luisteren naar longgeluiden, hierdoor beter de longgeluiden te leren herkennen en correct te kunnen beschrijven. Wat doe je er vervolgens mee? Aan welke ziektebeelden moet ik denken? Na korte introductie van de theorie, volgt voornamelijk oefenen en samen beschrijven en correleren aan het klinisch beeld. Zowel voor de ervaren beginner als de gevorderde cursist.

De leerdoelen van deze workshop:

 • Vertrouwd raken met juiste interpretatie van de longgeluiden, gericht op directe toepassing in de praktijk.

4. Hartauscultatie --> Auscultatie van het hart: een praktische workshop
R.Braam, cardioloog en M.Vrolijk praktijkverpleegkundige 

Dit is een interactieve workshop, cursisten krijgen een groot aantal hartgeruisen te horen. De nadruk ligt op de praktijk, maar er is ook aandacht voor de theorie achter de hartgeruisen. De meeste klinisch relevante hartgeruisen komen aan bod. Aan de hand van casuïstiek uit de eerste en tweede lijn worden er handvaten gegeven voor zowel de beginner als de gevorderde cursist

De leerdoelen van deze workshop:

 • Het leren van  uw diagnostische vaardigheden bij hartziekten door auscultatie met de stethoscoop;
 • Het herkennen van normale, afwijkende hartgeluiden;
 • Het kunnen interpreteren van hartgeluiden en deze om kunnen zetten in passende interventies.

5 Rol van de PVK/POH bij specifieke controles bij mensen met een verstandelijke beperking    
Drs. K.W. Magilsen, arts verstandelijk gehandicaptenzorg en Rachel Neijman, praktijkverpleegkundige verstandelijk gehandicaptenzorg

Enkele syndromen worden besproken, Specifiek wordt de health watch bij Down syndroom besproken en de rol van de PVK/POH hierbij. Antipsychotica: veel voorgeschreven aan mensen met een verstandelijke beperking. Werking en bijwerking, controles en de rol van de PVK/POH hierbij.

6 Stikken of verslikken 
W. Brone, logopediste

Binnen de ouderen en verstandelijk gehandicapten zorg zijn slikproblemen een bekend probleem,waarbij veel verslikkingen plaatsvinden,soms duidelijk zichtbaar, maar ook niet zichtbaar (stille aspiratie), wat kan leiden tot longonstekingen.In deze workshop zal de logopedist uitleg geven over de normale ontwikkeling van eten en drinken,de primaire mondfuncties en reflexen worden besproken evenals het slikproces,dit wordt ondersteund dmv filmpjes,na de theorethische uitleg wordt er ook aandacht besteed aan de wandkaart verslikken,de heimlich manoeuvre en worden er ervaringsoefeningen gedaan rondom eetsituaties en hulpmiddelen

7 Lucht in het verpleeghuis, aandacht voor bewoners met COPD!
G.Gorter, praktijkverpleegkundige verpleeghuis

COPD patiënten komen in de huisartsenpraktijk enkele keren per jaar bij de praktijkverpleegkundige/praktijkondersteuner. Hoe gaat het zorgproces verder als deze patiënt wordt opgenomen in het verpleeghuis? Wat doet de praktijkverpleegkundige en/of de specialist ouderen geneeskunde aldaar? Hoe werkt de praktijkverpleegkundige en hoe kun je bijdragen aan de kwaliteit van leven? Wat is er zo anders aan de COPD-zorg in het verpleeghuis? In deze workshop hoor je de ervaringen van een praktijkverpleegkundige werkzaam in het verpleeghuis. We oefenen met een casus om te leren zoeken naar oorzaken en oplossingen, om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Leerdoelen van de workshop:

 • Een bredere kijk te ontwikkelen op verpleegproblemen bij de ouderen met COPD

8. Blaaskatheters en urineweginfecties in de praktijk
J.Weijers, gespecialiseerd verpleegkundige

In deze workshop krijg je informatie over allerlei soorten blaaskatheters en veel voorkomende problemen. Het is een workshop met veel praktische tips. Wat zijn aandachtspunten om infecties te voorkomen? We bespreken dit naar aanleiding van onder andere de recente richtlijn Blaaskatheters (van Verenso, vereniging van specialisten ouderengeneeskunde). Naast casusvoorbeelden uit de praktijk bespreken we ook het onderwerp urineweginfecties; neem vooral je vragen mee!

9. Geriatrische revalidatie: sneller-beter-samen! 
Dr Ellen M Vreeburg, specialist ouderengeneeskunde en stafdocent

In deze interactieve workshop krijg je informatie over de actuele ontwikkelingen rond geriatrische revalidatiezorg (GRZ) in het verpleeghuis. Aan de hand van casuïstiek op gebied van CVA komt het DBC zorgpad ter sprake en alle organisatorische aspecten die daar mee te maken hebben.  Discussiepunten worden ingebracht, zoals: samenwerking 1e lijn en de rol van de praktijkverpleegkundige in het verpleeghuis, bijvoorbeeld bij het voorkomen en behandelen van complicaties (diabetes, decubitus, wondbehandeling zoals negatieve druktherapie, sondevoeding). Tijdens deze workshop is volop gelegenheid tot het stellen van vragen!

10. Van hartkloppingen tot hartritmestoornissen, Wat kan de praktijkverpleegkundige daarmee?
R. Hirsch, Huisarts

Deze workshop geeft je inzicht in de betekenis van hartritmestoornissen in de huisartspraktijk. Wat kan je als verpleegkundige tegenkomen? welke zijn alarmsignalen? wat wordt in de praktijk behandeld? wat moet verwezen worden? Welke rol spelen hartritmestoornissen bij de reguliere controles voor chronische ziekten door de verpleegkundige. De workshop is interactief en zal aansluiten bij het kennisniveau van de deelnemer. De diverse ritmestoornissen zullen worden besproken wat betreft pathofysiologie en ernst, de rol van het ECG zal aan de orde komen en de consequenties van de ritmestoornis voor de diagnostiek en controles en het beleid bij chronisch zieken.Het onderwijsdoel is een globaal inzicht te krijgen in de rol van ritmestoornissen bij de behandeling en controle van de chronisch zieken en te weten wat de betekenis is voor het beleid bij die groep patiënten

11. Diabeteszorg in de eerste lijn, anders en beter in 2013!
D. Tavenier, Huisarts en kaderhuisarts diabetes

Na afloop van de workshop hebben de deelnemers kennis van de nieuwe NHG standaard diabetes mellitus type 2 en de verschillen met de oude standaard. Diabeteszorg is naast protocollair werken vooral ook maatwerk. Type 2 diabetes is een ziektebeeld met verschillende verschijningsvormen en meerdere aspecten die aandacht verdienen bij de behandeling en begeleiding. De workshop is interactief van opzet.

12. Dementie: Werk aan de winkel 
Drs. M.C. van Dijk, kaderhuisarts ouderengeneeskunde en Josette Broekman-van poperingen, praktijkondersteuner

Een interactieve workshop over de rol van de poh bij diagnostiek, behandeling en begeleiding aan de hand van de NHG-standaard dementie. Er wordt besproken hoe de huisarts en de praktijkondersteuner de diagnose dementie tijdig kunnen stellen bij patiënten. Welke rol kan de praktijkondersteuner spelen bij de diagnostiek en de zorgdiagnostiek van de patiënt. Welke patiënten verwijs je door naar de tweede lijn voor diagnostiek en/of begeleiding. Wat komt er kijken bij effectieve begeleiding van de patiënt en zijn/haar mantelzorger. Wat zijn de effecten van mogelijke medicatie. Deze en nog andere vragen worden besproken tijdens deworkshop.

13.Praktijkverpleegkundige ouderenzorg in het verzorgingshuis -->Praktijkverpleegkundige verbetert de huisartsgeneeskundige zorg in het verzorgingshuis!
G. de Jong, praktijkverpleegkundige

In Wolvega en Oldemarkt is ruim 2 jaar geleden een ZonMw project gestart om de huisartsgeneeskundige zorg in het verzorgingshuis te verbeteren en de verpleegkundige weer in de verzorgingshuizen terug te krijgen. In deze workshop hoor je hoe een praktijkverpleegkundige ouderenzorg, in dienst van de huisarts(!) de huisartsgeneeskundige zorg in vier verzorgingshuizen heeft georganiseerd. Als spil in de zorg begeeft zij zich tussen de huisarts, specialist ouderengeneeskunde, apotheek, verzorgenden en bewoner. Dagelijks is ze in de vz huizen aanwezig en bezoekt de bewoners op aanvraag van de verzorgenden of bewoner zelf. Daarnaast verleend ze de structurele zorg aan chronisch zieke bewoner. In de vz huizen heeft ze toegang tot het HIS en de systemen in de vzhuizen. Ze is aanwezig bij alle MDO’s en geeft klinische lessen aan de verzorgenden. De bewoner is blij met de praktijkverpleegkundige als laagdrempelige toegang tot de huisartsenpraktijk.

14. Zelfmanagement en het vroeg opsporen van exacerbatie bij COPD patiënten
Dr. Jaap Trappenburg

Jaap Trappenburg is gepromoveerd op dit onderwerp. Hij ontwikkelde een actieplan dat COPD-patiënten helpt een verslechtering van hun situatie snel te herkennen. Het leidt tot beter zelfmanagement van de ziekte. De interventie bleek effectief en leidde tot een sneller herstel in de gezondheidstoestand en in symptomen.
Deze workshop brengt u verdieping in uw kennis van exacerbaties, en het vroeg opsporen van exacerbaties.

Aan bod komen vragen als:

 • “Een verhoogd risico op exacerbaties, hoe kan ik dat meten?”
 • “Brengt het vroeger opsporen van exacerbaties gezondheidswinst voor mijn copd patienten?”
 • “Hoe werkt het “koelkast” lijstje?”  “kan ik hier wat mee in mijn praktijk”
 • “wat is er mogelijk in termen van  zelfmanagement bij mijn COPD patienten,  en wat levert dat op?”
 • “wat zegt een verhoogd risico op exacerbaties op het verloop van het ziekteproces bij COPDérs?”

15. De rol van de POH-er en de PVK bij onderzoek in de huisartspraktijk --> Lessons learned vanuit de HAT studie (afgeronde diabetes studie in de eerstelijn)
Dr. Catherine Enters-Weijnen en Dr. Hans Hoogeveen,  Julius Clinical te Zeist samen met Leonie Gilissen, praktijkverpleegkundige  

In deze workshop zal aan de hand van een recent uitgevoerde studie in de huisartspraktijk uiteen gezet worden hoe onderzoek in de huisartspraktijk succesvol kan plaatsvinden en de rol die een praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige daarin zou kunnen spelen. De workshop zal gegeven worden door een tweetal (huisarts) onderzoekers en een praktijkverpleegkundige die deel hebben genomen aan de HAT studie (observationele studie naar hypoglykemieën in de populatie insuline afhankelijke diabetes patiënten. Er zal uitgebreid aandacht besteed worden aan de praktische kant van het meedoen aan onderzoek in de huisartspraktijk en er zal veel ruimte zijn voor discussie. Ook zullen de Nederlandse resultaten van de HAT studie getoond worden.

16. CVRM voor beginners
Inhoud en spreker volgt zo spoedig mogelijk

17. Praktische tips en oefeningen om mensen meer zelfvertrouwen te geven.
Drs. Marlou de Kuiper, verplegingswetenschapper 

In deze workshop wordt actief geoefend met een aantal vaardigheden die ingezet kunnen worden voor empowerment in de lezing: wat zijn de voor- en nadelen van de huidige focus op empowerment, wat zijn de verwachte effecten, wat is er nodig om het werken volgens de principes van empowerment te laten slagen

18. Maximale luchtwegverwijding bij COPD
Spreker volgt zo spoedig mogelijk

In deze interactieve workshop wordt u door een ervaren longverpleegkundige meegenomen in de diagnostiek en behandeling van COPD. Middels theorie en casuïstiek komen er verschillende onderwerpen aan bod waar u in de dagelijkse praktijk mee te maken heeft:

 • Astma of COPD? Het belang van een juiste diagnose
 • Vragenlijsten bij diagnose; een geschikte methode?
 • Behandeling van COPD; de do’s en don’ts
 • Luchtwegverwijding vs. ziektelast.
 • Inhalatiemedicatie en inhalatoren; wat is nieuw in 2013?

19. Voeding: hoe nutrientrijke eten wij?
Dr. Ir Esmée L. Doets en Francis Riekhoff

Het advies aan patiënten over een gezond en gebalanceerd voedingspatroon voeren wij uit op basis van de richtlijnen goede voeding. Logisch, want dit zijn nutrientrijke producten met relatief weinig calorieën.
Nutrientrijke voeding is belangrijk voor jong en oud. Maar zeker ouderen profiteren hiervan. Wanneer verminderde eetlust op de loer ligt en een ziekte of zelfs ziekenhuisopname zorgt voor gewichtsverlies is de keuze voor nutrientrijke voedingsmiddelen belangrijk en efficiënt.  
Toch blijkt het niet zo eenvoudig om een patiënt zijn/haar dieet bij te laten sturen richting nutriëntrijkere voeding. Al snel focust de patiënt op het wegstrepen van calorieën, suiker, zout of vet, terwijl het aanvullen van positieve nutriënten weinig aandacht krijgt. Wanneer de patiënt nutrientrijke basisvoedingsmiddelen beter herkent en ook het belang ervan beter begrijpt, wordt het eenvoudiger om zelfstandig een volwaardige dieet samen te stellen. Een case studie over zuivel

 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.