Veel gestelde vragen

V: Wie zitten er in de expertgroep transitie van SSFH?
A: In de expertgroep werken LHV, NHG, InEen, Samenwerkende Hogescholen met een opleiding POH, de V&VN PVK/POH, NVvPO en NVDA samen.

V: Aan welke opdracht werkt de expertgroep?
A: De expertgroep werkt aan het competentieprofiel van de praktijkverpleegkundige huisartsenzorg (PVH). In 2016 heeft Stichting Sociaal Fonds Huisartsenzorg (SSFH) de expertgroep Praktijkondersteuner Huisartsenzorg (POH) opgericht om te onderzoeken welke competenties je nodig hebt als POH en wat het verschil is tussen de zorg die de POH biedt en die de PVH biedt.
In het voorjaar 2017 is hieruit het herziene competentieprofiel POH voortgekomen. Inmiddels werkt de expertgroep aan het competentieprofiel van de PVH. De expertgroep baseert zich daarbij op het competentieprofiel (2014) van de POH-met-verpleegkundige-achtergrond en op de competenties binnen Bachelor of Nursing 2020 (BN 2020). Het nieuwe profiel PVH is naar verwachting voor de zomer van 2018 gereed.

V: Wat is het verschil tussen een Praktijkondersteuner Huisartsen Zorg( POH) en Praktijkverpleegkundige Huisartsenzorg (PVH)?
A: De POH begeleidt patiënten met complexe zorgvraag en werkt daarbij voornamelijk protocollair. Zij/hij houdt zich bezig met preventie, monitoring, begeleiding, voorlichting en educatie van patiënten, vooral die met chronische aandoeningen. Ook speelt de POH vaak een coördinerende rol in de samenwerking tussen wijkteams en andere zorgverleners.
De PVH zal patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag begeleiden. Hiermee wordt bedoeld de zorg voor patiënten met een combinatie van onder andere cognitieve beperkingen, functionele beperkingen, multi-morbiditeit, psychosociale problematiek of maatschappelijk isolement. Voor deze zorgtaken draait het om een integrale benadering.
De PVH moet in 
staat zijn om functionaliteit en beperkingen daarin te inventariseren; en een zorgplan op te stellen in samenspraak met de patiënt en andere zorgverleners. Veelal zal het gaan om niet-geprotocolleerde zorg. De toekomstige PVH krijgt dus een breder takenpakket dan de POH.

V: Waarom is er naast de POH een PVH nodig in de huisartsenpraktijk?
A: Vanwege de groeiende groep oudere patiënten en patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag is ook behoefte aan generalistische praktijkverpleegkundigen die protocol-overstijgend en (binnen gestelde kaders) autonoom kunnen werken. Dit vraagt verpleegkundige competenties van de PVH, zoals klinisch redeneren en het stellen van een verpleegkundige diagnose. Ook wordt van de PVH meer theoretische kennis verwacht over evidence based medicine en evidence based practice en kan het doen van wetenschappelijk onderzoek onderdeel uitmaken van de werkzaamheden.

V: Als POH met verpleegkundige achtergrond ben ik toch al praktijkverpleegkundige huisartsenzorg?
A: Nee, dat is niet zo. Veel verpleegkundigen die zijn aangesteld als POH, noemen zich ‘praktijkverpleegkundige’. Het is begrijpelijk dat ze recht willen doen aan hun verpleegkundige titel. Een POH met een verpleegkundige vooropleiding kan nu echter nog geen praktijkverpleegkundige huisartsenzorg zijn. Het competentieprofiel PVH is immers nog in ontwikkeling; er kunnen nog geen praktijkverpleegkundigen zijn die volgens dit competentieprofiel werken. Hoewel enkele opleidingsinstituten wél die indruk wekken, zijn er nog geen opleiding die op basis van dit competentieprofiel hun onderwijs hebben ingericht.

V: Blijft de huidige POH-functie bestaan?
A: De huidige POH-functie blijft bestaan. Allen die een opleiding tot POH hebben gevolgd, kunnen deze functie vervullen. Meestal gaat het daarbij om POH’s met verpleegkundige vooropleiding of een vooropleiding als doktersassistent.
De POH die POH wil blijven door het verrichten van voornamelijk geprotocolleerde gedelegeerde taken kan binnen de huisartsenzorg zijn/haar functie blijven uitoefenen.

V: Kan een POH met verpleegkundige vooropleiding PVH worden?
A: Een POH met een verpleegkundige vooropleiding kan PVH worden. Over het opleidingstraject bestaat echter nog geen duidelijkheid. Waarschijnlijk zal het opleidingstraject voor een POH met MBO- of HBO- verpleegkundige vooropleiding verschillen. Dat heeft te maken met plannen van het ministerie van VWS om in de toekomst onderscheid te maken tussen MBO- en HBO-opgeleide verpleegkundigen. POH’s met als vooropleiding HBO- verpleegkunde kunnen naar verwachting zonder aanvullende eisen worden toegelaten tot de opleiding tot PVH; POH’s met een verpleegkundige MBO- of inservice-vooropleiding mogelijk na een assessment. Het een en ander is op dit moment niet duidelijk, maar afhankelijk van politieke besluitvorming.

V: Kan een POH met doktersassistentopleiding of met een andere opleidingsachtergrond PVH worden?
A: Ja, de POH kan zich ontwikkelen tot PVH. Daarvoor is nodig een Bachelor of Nursing-opleiding tot verpleegkundige, aangevuld met, afhankelijk van de programmering van de Hogeschool, specifieke keuzevakken of een kopstudie PVH of extra modulen. De opleiding BN is nodig, omdat 'verpleegkundige' een beschermde titel is met BIG-registratie.

V: Hoe verhoudt een PVH zich tot een Physician Assistant (PA) of Verpleegkundig Specialist (VS)?
A: De PVH verleent verpleegkundige zorg en in opdracht van de huisarts medisch-inhoudelijke huisartsgeneeskundige zorg, en heeft daarnaast niet-patiëntgebonden taken. De PVH is allround en de aandachtsgebieden van de PVH betreffen (verschillende) chronische aandoeningen, zorg voor (kwetsbare) ouderen, oncologische (na)zorg, palliatieve zorg, complexe en hoogcomplexe zorg, en ook preventieve activiteiten aan alle leeftijdsgroepen. De PA en VS worden ingezet in de eerste en tweedelijnszorg. Zij werken in beperkte mate in de huisartsenzorg. Zij voeren taken uit die behoren tot het medische proces, zoals het stellen van een diagnose en het opstellen en evalueren van een behandelplan en het uitvoeren van de daaruit voorvloeiende activiteiten. Ook worden beide professionals ingezet voor niet-patiëntgebonden taken als het uitvoeren van onderzoek, het ontwikkelen van protocollen en richtlijnen of het geven van scholing.V: Hoe kan het team in een huisartsenpraktijk zijn samengesteld?

A: De afgelopen jaren zijn een veelheid aan nieuwe functies en varianten daarop ontstaan in de zorg met bijbehorende opleidingen. De Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) en het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) zijn van mening dat een team bestaande uit de huisarts, doktersassistent, POH, POH-GGZ en straks de PVH goed is toegerust om de zorgvraag van patiënten te beantwoorden. Meer specialisaties in de huisartsenvoorziening zijn vaak niet nodig, mede gezien het generalistische karakter van de huisartsgeneeskunde waarbij fragmentatie in de zorg ongewenst is. Voor de continue en persoonsgerichte aspecten van de zorg is het wenselijk dat het aantal zorgverleners van wie de patiënt binnen de praktijk zorg ontvangt, beperkt blijft. De keuze voor de samenstelling van het team zal afhangen van de keuzes die de huisarts maakt (welke zorg wil de huisarts zelf bieden, welke draagt hij liever over), van de lokale arbeidsmarkt en van de patiëntenpopulatie. Het ondersteunend team kan daardoor per praktijk verschillend zijn samengesteld. Er zal niet in iedere praktijk een POH werkzaam zijn en (in de toekomst) ook niet in iedere praktijk een PVH.

V: Bij wie kan ik meer informatie vragen?
A: Voor meer informatie kun je contact opnemen met de contactpersoon uit de eigen beroeps- of werkgeversorganisatie. Dat zijn:
NVvPO: Karin de Boer
V&VN PVK/POH: Gertrud van Vulpen
NVDA: Sietsche van Gunst
LHV: Elsbeth Zeijlemaker
NHG: Anke ter Brugge
InEen: Ludeke van der Es 

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.