Expertisegebied Praktijkverpleegkundige

Praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen hebben het afgelopen decennium in huisartsenpraktijkeneen belangrijke bijdrage geleverd aan de geprotocolleerde zorg voor patiënten met een chronische aandoening zoals Diabetes Mellitus (DM), astma/COPD en hart- en vaatziekten. De kwaliteit van deze zorg is sindsdien sterk verbeterd. De praktijkondersteuner heeft zich van ondersteuner van de huisarts ontwikkeld tot zorgverlener voor de patiënt. Inmiddels maakt in driekwart van de huisartsenpraktijken minimaal één praktijkondersteuner – naast één of meer huisartsen en praktijkassistenten – deel uit van het
team van de huisartsenpraktijk.
 
De functie van praktijkondersteuner heeft intussen haar weg gevonden naar andere settings dan de huisartsenpraktijk. Ondertussen vinden we haar, dan praktijkverpleegkundige genoemd, in verpleeghuizen, instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en asielzoekerscentra. De groeiende en veranderende zorgvraag, de ontwikkelingen in de samenleving en in de gezondheidszorg en daarnaast de financiële vraagstukken hebben invloed op de taken en functies van praktijkverpleegkundigen.
 
Om adequaat antwoord te kunnen geven op de toekomstige zorgvraag en om goede toegankelijkheid te waarborgen vinden taakdelegatie, taakherschikking en functiedifferentiatie plaats. Arts (academisch niveau), praktijkverpleegkundige (hbo-niveau) en (praktijk)assistente /verzorgende (MBO niveau) vormen het kernteam in de huisartsenpraktijk, verpleeghuis, asielzoekerscentra en instelling voor mensen met een
verstandelijke beperking.

De komende jaren worden meer en ook andere zorgtaken verwacht. De complexiteit van de zorg neemt toe en daarmee ook de complexiteit van de taken van de praktijkverpleegkundige. De huidige functie praktijkondersteuner ontwikkelt zich naar verwachting door naar een generalistische HBO-professional met een breder takenpakket dan de praktijkondersteuner nu heeft. Deze professional kan behalve geprotocolleerde zorg ook protocol overstijgende zorgtaken uitvoeren zoals (kwetsbare) ouderenzorg, complexe zorg en oncologische nazorg. Kern van haar zorgtaak is het begeleiden en ondersteunen van patiënten bij het omgaan met (de gevolgen van) hun aandoening en hun beperkingen en het voorkomen van aandoeningen of complicaties. Deze functie is complementair aan de functie van de arts, die vooral gericht is op het diagnosticeren en behandelen van klachten, ziekten en aandoeningen.
Momenteel is er geen uniformiteit in de opleiding tot praktijkondersteuner of praktijkverpleegkundige. Er is een diversiteit van opleidingen en ook de toelatingseisen en afstudeercriteria die gehanteerd worden
zijn variëren onderling. Middels de huidige (bedrijfs)opleiding worden praktijkondersteuners onvoldoende toegerust voor de meer complexe zorgtaken.
 
De competenties genoemd in het beroepsprofiel van de Verpleegkundige (V&VN, 2012) zijn zonder uitzondering noodzakelijk voor de functie-inhoud van de praktijkverpleegkundige. Verpleegkunde is daarom gekozen als basis voor de functie. De hbo-opleiding Verpleegkunde is een brede, generalistische hbo-opleiding voor de gezondheidszorg. Voor de doorontwikkeling van de praktijkondersteuner is de keuze gemaakt om binnen de hbo-V te komen
tot een uitstroomrichting voor de praktijkverpleegkundige. Met het project Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 (V&V 2020), in de periode 2010-2012 uitgevoerd door V&VN, bereidden verpleegkundigen en verzorgenden zich voor op de toekomst. In maart 2012 zijn de nieuwe beroepsprofielen voor verpleegkundigen, zorgkundigen en verpleegkundig specialisten gepresenteerd. Deze zijn voor het eerst onder verantwoordelijkheid van de beroepsgroepen zelf
ontwikkeld. De beroepsprofielen waren het belangrijkste resultaat van V&V 2020.
 
Dit Expertisegebied praktijkverpleegkundige moet worden beschouwd als een aanvulling op het beroepsprofiel van de verpleegkundige. Het Expertisegebied praktijkverpleegkundige met de uitwerking in competenties, zoals beschreven in deze notitie, wordt de basis voor het vaststellen van de eindtermen en de invulling van de opleiding tot praktijkverpleegkundige. Uiteindelijk zal dit tot resultaat hebben dat praktijkverpleegkundigen zijn toegerust
zijn voor de toekomstige zorgvraag in de verschillende settings. 
 
Download hier het gehele expertisegebied. 
U kunt het expertisegebied ook bestellen voor 15,- (excl. verzendkosten). Stuur u dan een mail naar info@pvkpoh.nl
 

Lees meer:

Expertisegebied (2)

Reacties

DirkJan Zinkstok schreef op 19-04-2014 om 09:27:
19.04: blad wel in de bus, link naar de download van het expertisegebied kennelijk nog niet gerealiseerd
DirkJan Zinkstok schreef op 19-04-2014 om 09:26:
19.04: blad wel in de bus, link naar de download van het expertisegebied kennelijk nog niet gerealiseerd

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.