Competentie en Eindtermendocument voor de opleiding tot praktijkverpleegkundige, oktober 2014

Nieuw competentieprofiel voor de praktijkverpleegkundigen vastgesteld

Zoals al eerder op de wesbite was te lezen was hebben LHV en NHG in 2012 samen met V&VN Praktijkverpleegkundigen & Praktijkondersteuners, NVvPO, NVDA, LVG, samenwerkende hogescholen en ZN een convenant gesloten over de doorontwikkeling van de POH-functie. Afgesproken acties waren onder meer de ontwikkeling van een competentieprofiel en bijhorende eindtermen voor een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Deze zijn uitgevoerd door verantwoordelijke partijen. Competentieprofiel en eindtermen zijn onder meer gefundeerd op gedachtegoed van het LHV/NHG-Standpunt (Ondersteunend) Team in de huisartsenvoorziening (2012). Hierin is onderbouwing gegeven voor de wenselijkheid van de doorontwikkeling van de POH-functie tot een generalistische hbo-praktijkverpleegkundige. Om deze wenselijkheid te realiseren was allereerst een nieuw competentieprofiel nodig met bijbehorende eindtermen. Het competentieprofiel was al eerder tot stand gekomen onder leiding van Mw. Nelleke Gruijters namens LHV/NHG. De eindtermen zijn nu ook gereed met een toevoeging van methodieken, modellen en inhoudelijk medische kennis. Deze zijn voor de opleidingen omschreven in een Body of Knowledge die jaarlijks zal worden geactualiseerd.

De eindtermen zijn ontwikkeld door een vertegenwoordiging namens de Hogescholen in samenspraak met NHG, LHV, de expertgroepen LAEGO, DiHAG en CAHAG, V&VN PVK/POH en NVvPO. Wij zijn verheugd dat onze samenwerking geleid heeft tot dit eenduidige competentieprofiel voor praktijkverpleegkundigen en hopen oprecht dat inzet van deze functionaris zal bijdragen aan kwaliteitsverhoging van de patiëntenzorg en innovatie in de huisartsenpraktijken met het oog op de veranderende en toenemende zorgvraag.

Het is de bedoeling dat vanaf 2020 de eerste, volgens dit profiel opgeleide hbo-v praktijkverpleegkundigen het werkveld instromen (start nieuwe hbo-v is 2016). Voor de huidige werkzame POH en PVK wordt gekeken of er een nascholingstraject opgestart kan worden om ook klaar te zijn voor de veranderende en toenemende zorgvraag.

Klik hier om het competentieprofiel te downloaden en te lezen. 

Begeleidend schrijven behorende bij het competentieprofiel, Klik hier

Reacties

Nog geen reacties aanwezig.

Log in om reacties te plaatsen bij dit bericht.